Instellingsregeling Beleidsteam DSI

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-07-2006 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Justitie, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 28 juni 2006, nr. 5427437/06/NCTb, tot instelling van een Beleidsteam voor de advisering en ondersteuning van de Minister van Justitie bij de inzet van de DSI (Instellingsregeling Beleidsteam DSI)

De Minister van Justitie,

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 DSI: de Dienst Speciale Interventies van het Korps landelijke politiediensten, zijnde de eigenstandige organisatie van de DSI met daarbij inbegrepen de eenheden die onder operationele aansturing van de DSI kunnen worden ingezet;

 • 2 UIM: Unit Interventie Mariniers, zijnde de interventie-eenheid van het Korps Mariniers.

Artikel 2. Beleidsteam

[Vervallen per 01-01-2010]

Er is een Beleidsteam voor de advisering en ondersteuning van de Minister van Justitie bij de inzet van de DSI, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 a t/m c, hierna te noemen het Beleidsteam.

Artikel 3. Taken van het Beleidsteam

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het Beleidsteam adviseert en ondersteunt de Minister van Justitie bij de inzet van de DSI, in die situaties waarin:

  • a. de UIM op basis van de criteria de aangewezen eenheid is om te worden ingezet, of

  • b. zich meerdere incidenten op verschillende locaties tegelijkertijd voordoen waartussen vermoedelijk een verband bestaat, of

  • c. op enige andere wijze een nationaal belang in het geding is.

 • 2 De advisering en ondersteuning heeft betrekking op het plan van inzet van de DSI en de voorwaarden en kaders waarbinnen de inzet plaats dient te vinden.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De voorzitter van het Beleidsteam is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Het Beleidsteam is voorts samengesteld uit:

  • a. De Korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

  • b. de Voorzitter van het College van procureurs-generaal.

 • 2 In het geval inzet van de UIM aan de orde is maakt de Directeur juridische zaken van het ministerie van Defensie deel uit van het beleidsteam.

 • 3 Het Beleidsteam kan zich laten adviseren door adviseurs.

 • 4 In het geval de leden van het Beleidsteam om zwaarwegende redenen niet aanwezig kunnen zijn, kunnen zij zich laten vertegenwoordigen.

 • 5 Het secretariaat van de commissie berust bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De confidentiële regeling van de Minister van Justitie (nr. R45/99 d.d. 6 juni 2005) houdende instelling van de Begeleidingscommissie ten behoeve van de bijzondere bijstandseenheden (BELCOM-BBE) wordt met inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6. Instellingsregeling

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Beleidsteam DSI.

De regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juni 2006

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina