Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland

[Regeling vervallen per 03-06-2010.]
Geldend van 07-07-2006 t/m 02-06-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 27 juni 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&G/06/50981, houdende de aanwijzing van volkenrechtelijke organisaties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 14, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 03-06-2010]

Als volkenrechtelijke organisatie bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 worden aangewezen:

 • 1. de Verenigde Naties:

  • a. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY);

  • b. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR);

  • c. United Nations Environment Programme (UNEP);

  • d. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);

  • e. United Nations University (UNU);

  • f. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering, Institute for Water Education (UNESCO-IHE);

 • 2. het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice);

 • 3. International Criminal Court (ICC);

 • 4. het Permanente Hof van Arbitrage (Permanent Court of Arbitration);

 • 5. de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (Hague Conference on Private International Law);

 • 6. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NATO):

  • a. NATO-C3 Agentschap;

  • b. Allied Forces North (JFC Brunssum);

  • c. NATO AEW&C Programme Management Agency (NAPMA);

 • 7. de Europese Gemeenschappen:

  • a. EURATOM;

  • b. Voorlichtingsbureau van de Europese Gemeenschappen;

  • c. Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement;

  • d. European Police Office (EUROPOL);

  • e. The European Union’s Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

 • 8. High Commissioner on National Minorities (HCNM);

 • 9. de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL);

 • 10. het Europees Ruimte Agentschap/Europees Centrum voor Ruimtevaarttechniek (ESA/ESTEC);

 • 11. het Europees Octrooi Bureau (EOB);

 • 12. het Technisch Centrum voor Landbouw, Samenwerking en Plattelandsontwikkeling (CTA);

 • 13. het Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT);

 • 14. de African Management Services Company (AMSCO);

 • 15. de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM);

 • 16. het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen (CFC);

 • 17. de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Artikel 3

[Vervallen per 03-06-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 03-06-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina