Regeling vaststelling maximum dagloon

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-07-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juni 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/2006/49833, tot vaststelling van een maximum dagloon

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 49 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van artikel 22, eerste lid, van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen bedraagt het dagloon met betrekking tot een loontijdvak van een dag ten hoogste € 170,33.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina