Besluit project afbouw IBS

Geldend van 06-07-2006 t/m heden

Besluit project afbouw IBS

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van het Coördinatiebesluit Inrichting en formatie rijksdienst;

Gelet op het Organisatiebesluit VROM 2005;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. bewindslieden: de Minister en Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • b. ministerie: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • c. Project afbouw IBS: project afbouw Informatie, Beheer en Subsidieregelingen;

 • d. programmamanager: de programmamanager afbouw IBS;

 • e. DGW: Directoraat-Generaal Wonen.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden van het project afbouw IBS

 • 1 Er is een project afbouw Informatie, Beheer en Subsidieregelingen, zijnde een dienstonderdeel van DGW dat in de plaats treedt van de Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen.

 • 2 Het project afbouw IBS staat onder leiding van de programmamanager.

 • 3 De taken van het project afbouw IBS zijn:

  • a. het uitvoeren van de huursubsidiewet tot en met coderegeling 37 (CR37 = tijdvak juli tot en met december 2005);

  • b. het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het volkshuisvestingsbeleid;

  • c. het (administratief en rekenkundig) verwerken van (financiële) beleidsregels op het gebied van de volkshuisvesting tot en met CR37;

  • d. het zorgdragen voor de gevalsbehandeling betreffende (financiële) beleidsregels op het gebied van de volkshuisvesting, inclusief Awb-zaken, tot en met CR37;

  • e. het namens het ministerie behandelen van nationale gerechtelijke procedures met betrekking tot huursubsidiezaken tot en met CR37 waaronder het voeren van verweer, het instellen van hoger beroep alsmede het behandelen van verzoeken om voorlopige voorziening;

  • f. het beoordelen van de noodzaak tot inschakeling van externe juridische ondersteuning en bij inschakeling, het begeleiden van die externe juridische ondersteuner bij de uitvoering van de opdracht;

  • g. het geven van advies met betrekking tot de onder a tot en met d genoemde taken aan de directeur-generaal Wonen en de bewindslieden;

  • h. het overdragen van de resterende werkzaamheden, niet beschreven in het Convenant overdracht IBS naar de Belastingdienst aan de Belastingdienst en de lijnorganisatie van het DGW.

Artikel 3. Mandaat, volmacht en machtiging

Aan de programmamanager afbouw IBS is mandaat, volmacht en machtiging verleend in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directoraat-generaal Wonen 2006.

Artikel 4. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit project afbouw IBS.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot 15 maart 2006 en vervalt op een door de Minister te bepalen datum.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 26 juni 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina