Besluit toekenning politiebevoegdheden en geweldsmiddelen HTM 2006

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 01-09-2008 t/m 31-08-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 26 juni 2006, nr. 5425302/506/CBK, houdende aanwijzing tot het gebruik van handboeien en wapenstok door de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de HTM (Besluit toekenning politiebevoegdheden en geweldsmiddelen HTM 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. HTM: HTM Personenvervoer NV;

  • b. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar in dienstbetrekking werkzaam bij de HTM;

  • c. FOT: het Flexibel Ondersteuningsteam van de HTM;

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2010]

  • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar, werkzaam bij het FOT kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust zijn met:

    • a. handboeien van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type;

    • b. een korte wapenstok van een door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type.

  • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt eerst uitgerust met handboeien en de wapenstok nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van en het omgaan met handboeien en de wapenstok.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2010]

De directeur van de HTM stelt in overleg met de toezichthouder en de direct toezichthouder op:

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2010]

De directeur van de HTM verstrekt de toezichthouder en de direct toezichthouder overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar alle door hen gewenste informatie en voert zo nodig en desgevraagd periodiek overleg met hen met betrekking tot het gebruik van de geweldsmiddelen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2010]

De directeur van de HTM gaat in het, op basis van artikel 7 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2005, jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij dit bedrijf aan de Minister van Justitie uit te brengen verslag tevens in op de doeltreffendheid en de effecten van het gebruik van geweld, de veiligheidsfouillering, het gebruik van de handboeien en het gebruik van de wapenstok.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2010.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toekenning politiebevoegdheden en geweldsmiddelen HTM 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 juni 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina