Wijzigingsbesluit Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen, enz. (wijziging [...] en preventief toezicht bij geringe solvabiliteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 14-07-2006 t/m 31-12-2012

Besluit van 23 juni 2006 tot wijziging van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen en het Besluit financiën regionale politiekorpsen in verband met de wijziging van de definitie solvabiliteit en preventief toezicht bij geringe solvabiliteit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 januari 2006, nr. 2006-0000019311;

Gelet op artikel 45 van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 24 maart, nr. W04.06.0027/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 juni 2006, nr. 2006-0000127192;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit financiën regionale politiekorpsen.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De wijzigingen, bedoeld in de artikelen I en II, zijn voor de eerste maal van toepassing op de begroting en jaarrekening over het begrotingsjaar 2007.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 juni 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

Uitgegeven de dertiende juli 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina