Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 16-02-2007 t/m 31-12-2007

Tijdelijke regeling, houdende bepalingen voor de subsidiëring van seriematige installatie van ETCS in goederenlocomotieven (Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

De minister kan een subsidie verstrekken aan de eigenaar of houder van een locomotief als bijdrage in de kosten voor de ombouw van een locomotief die wordt ingezet op de Betuweroute.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend met gebruikmaking van een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij SenterNovem.

 • 2 Bij de aanvraag worden gegevens en bescheiden verstrekt betreffende:

  • a. de aanvrager;

  • b. het aantal locomotieven dat omgebouwd wordt, onderscheiden naar type;

  • c. een beschrijving van de werkzaamheden met betrekking tot de ombouw;

  • d. de periode waarin de ombouw wordt uitgevoerd;

  • e. de fasering van de ombouw;

  • f. een begroting van de kosten van de ombouw;

  • g. het verwachte moment van beschikbaarheid van de omgebouwde locomotieven voor de Betuweroute; en

  • h. andere gegevens, die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 3 De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a tot en met g, worden overeenkomstig de vereisten in het aanvraagformulier vermeld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Als subsidiabele kosten voor ombouw komen uitsluitend in aanmerking de volgende noodzakelijke, rechtstreeks aan het project toe te rekenen, door subsidieontvanger gemaakte en betaalde kosten voor:

  • a. engineering;

  • b. inbouwwerkzaamheden inclusief gebruikte materialen en hulpmiddelen;

  • c. aanschaf van de boordapparatuur;

  • d. aanpassing van treinbeïnvloedingssystemen in bestaande locomotieven;

  • e. keuring en toelating;

  • f. de stilstand van de locomotief ;

  • g. de inzet van de machinist;

  • h. voorbereiding en projectkosten; en

  • i. onvoorziene omstandigheden.

 • 2 De kosten, bedoeld in onderdeel i, bedragen ten hoogste 10% van de totale kosten voor ombouw.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden uitsluitend bij de berekening van het subsidiebedrag in aanmerking genomen, indien een aanvrager subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling prototype ETCS. In dat geval wordt de op grond van die regeling verleende subsidie op het subsidiebedrag in mindering gebracht.

 • 3 Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste € 300.000 per locomotief, waarbij per aanvrager maximaal 30 locomotieven voor subsidie in aanmerking komen.

 • 4 Indien voor de ombouw door het Rijk uit anderen hoofde of door de Europese Unie een financiële bijdrage wordt verleend, wordt deze bijdrage op het subsidiebedrag in mindering gebracht.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Door de minister wordt op de aanvragen in volgorde van ontvangst beslist, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen geldt als datum van ontvangst.

 • 2 De minister beslist binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

De minister kan de subsidieverlening weigeren, indien:

 • a. voor diesellocomotieven niet aannemelijk is dat op 1 januari 2007 de ombouw van tenminste twee locomotieven is voltooid en op 1 juli 2007 tenminste de helft van het totaal aantal om te bouwen locomotieven waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b. voor elektrische locomotieven niet aannemelijk is dat op 1 juli 2007 de ombouw van tenminste twee locomotieven is voltooid en op 31 december 2007 het totale aantal waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • c. minder dan 3 locomotieven van een bepaald type worden omgebouwd;

 • d. voor de om te bouwen locomotieven nog geen prototype wordt ontwikkeld, waarvoor in 2006 naar verwachting een EG keuringsverklaring wordt afgegeven;

 • e. niet aangetoond wordt dat de omgebouwde locomotieven in een frequente treindienst op de Betuweroute worden ingezet; en

 • f. voor de desbetreffende locomotieven reeds een subsidie voor ombouw is verstrekt of aangevraagd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De subsidie-ontvanger vangt binnen vier maanden na de subsidieverlening met de uitvoering van de ombouw aan.

 • 2 De subsidie-ontvanger voert de ombouw zodanig uit dat in elk kwartaal gedurende de periode van ombouw, locomotieven gereed komen en wel naar rato van het totaal om te bouwen locomotieven waarvoor subsidie is verleend

 • 3 De subsidie-ontvanger voltooit de ombouw voor 31 december 2007.

 • 4 De subsidie-ontvanger voert de ombouw uit overeenkomstig de subsidieverlening.

 • 5 De omgebouwde locomotieven worden in een frequente dienst ingezet op de Betuweroute.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De minister kan op aanvraag een voorschot verlenen.

 • 2 Het voorschot bedraagt maximaal 80% van het subsidiebedrag, bedoeld in artikel 6. Het betalingsritme van het voorschot wordt bepaald door de geplande voortgang van de werkzaamheden.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De subsidie-ontvanger dient binnen 13 weken na voltooiing van de ombouw een aanvraag tot subsidievaststelling in, met gebruikmaking van het desbetreffende formulier dat verkrijgbaar is bij SenterNovem.

 • 2 De aanvraag voor subsidievaststelling, bedoeld in het eerste lid, heeft tevens betrekking op de subsidie die is verleend op grond van de Subsidieregeling prototype ETCS, indien de subsidieontvanger:

  • a. tevens subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling prototype ETCS; en

  • b. op grond van deze regeling ook subsidie is verleend voor de kosten van prototyping.

 • 3 De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van:

  • a. een schriftelijke verantwoording omtrent het verloop, de uitvoering en de resultaten van de ombouw;

  • b. een financieel eindverslag, waarin de kosten worden gespecificeerd, voorzien van een goedkeurende verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • c. een lijst met identificatienummers van de locomotieven die omgebouwd zijn; en

  • d. andere gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 4 De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a tot en met d, worden overeenkomstig de vereisten in het aanvraagformulier vermeld.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2008]

De minister neemt binnen zes weken na ontvangst een beslissing op de aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina