Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën 2006

[Regeling vervallen per 20-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2018.]
Geldend van 02-07-2006 t/m 31-10-2018

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 juni 2006, nr. GMT/MVG 2688000, houdende Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën 2006

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelend in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-04-2019]

De voorzitter van het managementteam Belastingdienst/Douane Noord, alsmede de door hem daartoe aangewezen ambtenaren van die dienst, zijn gemachtigd om namens Onze Minister:

Artikel 3

[Vervallen per 20-04-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 20-04-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot de datum van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Stb. 2006, nr. 68).

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina