Vaststellingsregeling tarieven voor doorlopend toezicht Wet financiële dienstverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 20-07-2006 t/m 31-12-2006

Vaststellingsregeling tarieven voor doorlopend toezicht Wet financiële dienstverlening

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Het bedrag, bedoeld in artikel 6 van de Regeling toezichtkosten Wet financiële dienstverlening, wordt vastgesteld op:

Artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststellingsregeling tarieven voor doorlopend toezicht Wet financiële dienstverlening.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Subcategorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

Kredietinstellingen of financiële instellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid onder a of b van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven in dat bedoelde register

Naar risicograad gewogen posten die bij of krachtens artikel 20 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 worden bepaald ten behoeve van de berekening van het eigen vermogen dat tenminste dient te worden aangehouden

Voor het gedeelte RWA1

€ 0 t/m € 1 miljard

€ 8,50 per 1 miljoen RWA of een gedeelte daarvan

   

Voor het gedeelte RWA

€ 1 miljard t/m € 5 miljard

€ 5 per € 1miljoen RWA of een gedeelte daarvan

   

Voor het gedeelte RWA

> € 5 miljard t/m € 50 miljard

€ 2 per € 1 miljoen RWA of een gedeelte daarvan

   

Voor het gedeelte RWA

> € 50 miljard

€ 0

       

Schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars als bedoeld in artikel 14, eerste lid onderdeel d of e van of artikel 10 van de wet

Het bruto premie-inkomen in Nederland (PIN)

Voor het gedeelte premie-inkomen

€ 0 t/m € 1.000.000

€ 30,70

   

Voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1.000.000 t/m € 1 miljard

€ 30,70 per € 1 miljoen PIN of een gedeelte daarvan

   

Voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1 miljard

€ 0

       

Levensverzekeraars als bedoeld in bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel d of artikel 10 van de wet

Het bruto premie-inkomen in Nederland

Voor het gedeelte premie-inkomen

€ 0 t/m € 1.000.000

€ 100

   

Voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1.000.000 t/m € 500 miljoen

€ 200 per € 1 miljoen PIN of een gedeelte daarvan

   

Voor het gedeelte premie-inkomen

> € 500 miljoen

€ 0

       

Aanbieders van krediet

Het aantal particuliere cliënten dat met de aanbieder rechtstreeks of middellijk als wederpartij een overeenkomst is aangegaan inzake krediet

Voor het gedeelte particuliere cliënten met een kredietovereenkomst

0 t/m 7.500 cliënten

€ 2,30 per cliënt

   

Voor het gedeelte particuliere cliënten met een kredietovereenkomst

> 7.500 t/m 100.000 cliënten

€ 0,10 per cliënt

   

Voor het gedeelte particuliere cliënten met een kredietovereenkomst

> 100.000 cliënten

€ 0,00

       

Adviseurs en bemiddelaars in een financieel product, daaronder begrepen herverzekeringsbemiddelaars en ondergevolmachtigde agenten en gevolmachtigde agenten, die participeren in een stelsel van zelftoezicht

Het aantal medewerkers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijd.

Voor het gedeelte fte

0 tot en met 1,0 fte

€ 0 per fte

   

Voor het gedeelte

fte > 1,0 t/m 21,0 fte

€ 70 per fte

   

Voor het gedeelte

fte > 21,0 t/m 201,0 fte

€ 65 per fte

   

Voor het gedeelte

fte > 201,0 fte

€ 0

       

Adviseurs en bemiddelaars in een financieel product, daaronder begrepen herverzekeringsbemiddelaars en ondergevolmachtigde agenten en gevolmachtigde agenten

Het aantal medewerkers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijd

Voor het gedeelte

fte 0 tot en met 1,0 fte

€ 0 per fte

   

Voor het gedeelte

fte >1,0 t/m 21,0 fte

€ 75 per fte

   

Voor het gedeelte

fte > 21,0 t/m 201,0 fte

€ 70 per fte

   

Voor het gedeelte

fte > 201,0 fte

€ 0

       

Aanbieders van beleggingsobjecten

Ingelegde gelden

Voor het gedeelte ingelegde gelden

€ 0 t/m € 5.000.000

€ 2.050 per € 450.000 ingelegde gelden of een gedeelte daarvan

   

Voor het gedeelte ingelegde gelden

> € 5.000.000 tot en met € 100 miljoen

€ 1.000 per € 450.000 ingelegde gelden of een gedeelte daarvan

   

Voor het gedeelte ingelegde gelden

> € 100 miljoen

€ 0

       

Aanbieders van een financieel product als bedoeld in artikel 3 van het Besluit financiële dienstverlening

Ingelegde gelden

Voor het gedeelte ingelegde gelden

€ 0 t/m € 5.000.000

€ 2.050 per € 450.000 ingelegde gelden of een gedeelte daarvan

   

Voor het gedeelte ingelegde gelden

> € 5.000.000 tot en met € 100 miljoen

€ 1.000 per € 450.000 ingelegde gelden of een gedeelte daarvan

   

Voor het gedeelte ingelegde gelden

> € 100 miljoen

€ 0

  1. Risk Weighed Assets oftewel naar risicograad gewogen posten.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina