Regeling aanvullende personele bekostiging voor de risicoregio’s in het voortgezet onderwijs voor 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 22-07-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 juni 2006, nr. AP/OKP-2006/3409, houdende aanvullende personele bekostiging voor de risicoregio’s in het voortgezet onderwijs voor 2006

De Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Aanvullende personele bekostiging

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 3 De aanvullende bekostiging, genoemd in het eerste lid, wordt in zijn geheel betaalbaar gesteld in de maand juli van het jaar 2006.

Artikel 2. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende personele bekostiging voor de risicoregio’s in het voortgezet onderwijs voor 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst (met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina