Vaststellingsregeling tarieven 2006 ex art. 8 Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-06-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 24-06-2006 t/m 31-12-2012

Regeling tot vaststelling voor 2006 van de tarieven bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 In afwijking van het eerste lid geldt voor een trustkantoor, niet zijnde een trustkantoor als bedoeld in artikel 50 van de wet, dat op 1 januari 2006 nog niet stond ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 7 van de wet, het in het eerste lid bedoelde tarief, behorend bij de omzet en overige opbrengsten uit diensten als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van die wet in het jaar 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina