Beleidsregel lagere vaststelling of wijziging van subsidies aan cultuurinstellingen

[Regeling vervallen per 05-03-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.]
Geldend van 12-07-2006 t/m 31-12-2008

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 juni 2006, nr. DK/AZ/2006/18843, houdende bepalingen over de wijze van uitoefening van de bevoegdheid tot lagere vaststelling of wijziging van subsidies aan cultuurinstellingen (Beleidsregel lagere vaststelling of wijziging van subsidies aan cultuurinstellingen)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4:46, 4:48 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-03-2009]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 05-03-2009]

Deze beleidsregel regelt de wijze waarop de minister ten aanzien van subsidieontvangers gebruik maakt van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 4:46 en 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3

[Vervallen per 05-03-2009]

Bij het niet tijdig indienen van de jaar- of eindverantwoording, bedoeld in de artikelen 24, onderscheidenlijk 33, van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, wordt de subsidie voor iedere maand dat de subsidieontvanger in verzuim is, verlaagd met 1% van het subsidiebedrag genoemd in het besluit tot verlening van subsidie, tot een maximum van € 10.000,00 per maand. Elke volgende maand dat de subsidieontvanger in verzuim blijft, wordt de subsidie met eenzelfde bedrag verlaagd.

Artikel 4

[Vervallen per 05-03-2009]

Bij het niet verrichten van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, wordt de subsidie, wanneer sprake is van majeure onderprestatie, verlaagd met een bedrag dat overeenkomt dan wel zoveel mogelijk overeenkomt met het bedrag aan subsidie dat bestemd is voor de niet verrichte activiteiten.

Artikel 5

[Vervallen per 05-03-2009]

Bij het niet naleven van de mededelingsplicht, bedoeld in artikel 22 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, wordt de subsidie verlaagd met 1% van het subsidiebedrag genoemd in het besluit tot verlening van subsidie, tot een maximum van € 25.000,00.

Artikel 6

[Vervallen per 05-03-2009]

Wanneer de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichting die aan het besluit tot verlening van subsidie is verbonden ten aanzien van publieksinkomsten, wordt de subsidie verlaagd met een bedrag dat overeenkomt dan wel zoveel mogelijk overeenkomt met de niet behaalde publieksinkomsten.

Artikel 7

[Vervallen per 05-03-2009]

Voordat de minister besluit tot het verlagen van een subsidie, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6, stelt hij de subsidieontvanger schriftelijk in kennis van zijn voornemen daartoe. In het voornemen geeft hij de subsidieontvanger een termijn van vier weken om schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het voornemen te geven. De minister vermeldt in het voornemen het voorschrift dat niet is nageleefd.

Artikel 8

[Vervallen per 05-03-2009]

  • 1 Het bedrag waarmee de subsidie wordt verlaagd wordt teruggevorderd. De wijze van terugvordering wordt in het besluit tot verlaging van de subsidie vermeld.

  • 2 Indien de subsidieontvanger voorschotten ontvangt, wordt het bedrag waarmee de subsidie wordt verlaagd verrekend met één of meer toekomstige voorschotten. Het besluit tot wijziging van de bevoorschotting wordt tegelijk met het besluit tot verlaging van de subsidie genomen.

Artikel 9

[Vervallen per 05-03-2009]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 05-03-2009]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel lagere vaststelling of wijziging van subsidies aan cultuurinstellingen.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina