Besluit vaccinatievoorschriften Newcastle disease (PPE) 2006

[Regeling vervallen per 10-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.]
Geldend van 27-04-2008 t/m 30-06-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 juni 2006 houdende nadere regels terzake van het vaccineren van pluimvee tegen Newcastle Disease (Besluit vaccinatievoorschriften Newcastle Disease (PPE) 2006)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 10-08-2014]

Voor het vaccineren van pluimvee, als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 van de verordening, wordt gebruik gemaakt van vaccins die:

  • a. voldoen aan de criteria die zijn bepaald in Beschikking 93/152/EEG van de Commissie van 8 februari 1993, houdende vaststelling van de eisen waaraan in het kader van de programma’s inzake routinevaccinatie tegen Newcastle Disease te gebruiken vaccins moeten voldoen (PbEG L 059); en

  • b. in Nederland zijn geregistreerd en conform de registratievoorschriften van het vaccin moeten worden toegepast.

Artikel 3

[Vervallen per 10-08-2014]

Ter uitvoering van de in artikel 6 van de verordening bedoelde vaccinatieverplichting zorgt de ondernemer ervoor dat:

  • a. de vaccinatie van de in artikel 6, eerste lid, onder c., van de verordening bedoelde zes koppels vleeskuikens, wordt uitgevoerd op een leeftijd van 5 tot en met 8 dagen en op een leeftijd van 23 tot en met 26 dagen; en

  • b. de vaccinatie van de in artikel 6, eerste lid, onder e., van de verordening bedoelde drie koppels vleeskalkoenen, wordt uitgevoerd op een leeftijd van 10 tot en met 15 dagen, op een leeftijd van 28 tot en met 35 dagen alsmede op een leeftijd van 8 tot en met 10 weken en voorzover de te vaccineren kalkoenen van het mannelijke geslacht zijn, tevens op een leeftijd van 16 weken.

Artikel 5

[Vervallen per 10-08-2014]

Op de vaccinatieverklaring wordt iedere vaccinatie tegen NCD, onder vermelding van de toegepaste vaccinatiemethode, geregistreerd.

Artikel 6

[Vervallen per 10-08-2014]

De ondernemer informeert de voorzitter welke dierenarts op zijn pluimveebedrijf de vaccinaties die bij of krachtens de verordening verplicht door een dierenarts moeten worden uitgevoerd, zal uitvoeren.

Artikel 7

[Vervallen per 10-08-2014]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaccinatievoorschriften Newcastle disease (PPE) 2006.

Zoetermeer, 15 juni 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage bij Besluit vaccinatievoorschriften Newcastle Disease (PPE) 2006

[Vervallen per 10-08-2014]

Bijlage 241635.png
Bijlage 241636.png
Terug naar begin van de pagina