Besluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2006

[Regeling vervallen per 02-04-2012.]
Geldend van 01-07-2006 t/m 01-04-2012

Besluit van de voorzitter namens het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 juni 2006 houdende nadere voorschriften ten aanzien van het classificatiesysteem, het weegwerktuig en het classificatieapparaat ten behoeve van de indeling en weging van slachtvarkens (Besluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2006)

De voorzitter namens het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2003 en de Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 02-04-2012]

De classificatie dient uitgevoerd te worden met behulp van het "Nyquist varkensclassificatiesysteem II", als omschreven in de systeembeschrijving d.d. 18 juli 1995 en eventuele latere aanpassingen van deze systeembeschrijving.

Artikel 3

[Vervallen per 02-04-2012]

Onder weegwerktuig in de Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003 en de Verordening classificatie slachtvarkens 2003 wordt verstaan het weegwerktuig met inbegrip van de daaraan gekoppelde apparatuur welke functies van het weegwerktuig uitvoert.

Artikel 4

[Vervallen per 02-04-2012]

Ter bepaling van het percentage mager vlees dient gebruik gemaakt te worden van het classificatieapparaat als bepaald in artikel 1, sub a), van beschikking 2005/627/EG van de Commissie van 26 augustus 2005 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Nederland (PbEG L 224).

Artikel 6

[Vervallen per 02-04-2012]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2006.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

  • 3 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 14 juni 2006

namens het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

Terug naar begin van de pagina