Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 02-07-2006 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2006, nr. VO/F-2006/24327, houdende onder meer de overgangssystematiek bij de overgang van de scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging naar de lumpsumbekostiging VO per 1 augustus 2006 (Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Berekening bekostigingsverschil bij overgang naar lumpsumbekostiging

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 3. Datum vaststelling en betaalritme compensatie bij overgang naar lumpsumbekostiging

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk 30 juni 2006 een beschikking of aanspraak bestaat op aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 2.

 • 2 De in het eerste lid vermelde aanvullende bekostiging wordt betaalbaar gesteld aan het bevoegd gezag van de school die gelet op het aantal leerlingen op de ILT is aan te merken als de grootste school.

 • 3 De betaling van de in het eerste lid vermelde aanvullende bekostiging vindt vanaf 1 augustus 2006 plaats volgens het betaalritme van de reguliere personele bekostiging

Artikel 4. Aanvullende bekostiging personeelskosten voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De verlening van de aanvullende bekostiging voor personeelskosten is gebaseerd op het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond per school van het bevoegd gezag dat volgens de ILT bij de school voor praktijkonderwijs was ingeschreven.

 • 2 De aanvullende bekostiging voor personeelskosten wordt bepaald door het aantal leerlingen, vastgesteld op grond van het eerste lid, te vermenigvuldigen met een bedrag per leerling van € 910,– per jaar.

 • 3 De aanvullende bekostiging voor personeelskosten bedraagt voor de periode:

  • a. 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2008: 100% van de bekostiging, bedoeld in het tweede lid.

  • b. 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009: 60% van de bekostiging, bedoeld in het tweede lid.

  • c. 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010: 30% van de bekostiging, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Het bevoegd gezag van de school ontvangt uiterlijk 30 juni 2006 een beschikking met een overzicht van de jaarlijks beschikbaar te stellen aanvullende bekostiging voor personeelskosten.

 • 5 Van de in het tweede lid berekende aanvullende bekostiging voor personeelskosten wordt over de periode 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2006 vijftwaalfde deel in vijf gelijke maandelijkse termijnen aan het bevoegd gezag van de school betaalbaar gesteld.

 • 6 Vanaf 1 januari 2007 wordt de aanvullende bekostiging voor personeelskosten conform het gebruikelijke betaalritme van de reguliere personele bekostiging aan het bevoegd gezag van de school betaalbaar gesteld.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging personeelskosten in verband met uittreding Vervangingsfonds

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het bevoegd gezag van uitsluitend een of meerdere scholen voor praktijkonderwijs en het bevoegd gezag van een of meerdere scholen voor praktijkonderwijs en een of meerdere scholen voor primair onderwijs ontvangen éénmalig een aanvullende bekostiging voor personeelskosten van € 42.000,– in verband met de uittreding uit het Vervangingsfonds.

 • 2 Deze aanvullende bekostiging voor personeelskosten wordt ambtshalve toegekend en in september 2006 betaalbaar gesteld.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina