Instellingsbesluit Programmacommissie voorlichtingsbeleid WO II

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 08-08-2007 t/m 31-12-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2006, nr. OHW-U-2687863, houdende de instelling van de Programmacommissie voorlichtingsbeleid WO II

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de commissie: de programmacommissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

De commissie heeft tot taak:

 • a. het in het kader van een daartoe ingediende projectsubsidieaanvraag toetsen van educatieve projectvoorstellen op de volgende aspecten:

  • de sociaal-educatieve doelstellingen, daaronder mede begrepen de concreetheid en meetbaarheid,

  • de sociaal-pedagogische uitwerking,

  • de vakdidactische uitwerking, en

  • de uitvoerbaarheid in schoolverband.

 • b. het adviseren van de Minister over de onder a. genoemde aspecten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en zeven leden.

 • 2 De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de commissie.

 • 3 De minister benoemt de voorzitter en de leden van de commissie voor een periode van vijf jaar, met dien verstande dat de leden tussentijds kunnen worden vervangen.

 • 4 De minister voegt een medewerker van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog aan de commissie toe als secretaris.

 • 5 De minister voegt een medewerker van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog en van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de commissie toe als adviseur.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Tot voorzitter van de commissie wordt benoemd de heer prof. dr. J.C. Kennedy, te Amersfoort.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Tot lid van de commissie worden benoemd:

 • mevrouw S. El Ibrahimi, te Utrecht;

 • mevrouw drs. K.H. Schweizer MA, te Arnhem;

 • de heer drs. R. Albring, te Dalen;

 • de heer drs. M. van den Busken, te Amsterdam;

 • de heer drs. T.F. van der Geugten, te Tilburg;

 • de heer dr. R.P. de Graaf, te Veenendaal;

 • de heer C.G. Jansen op de Haar, te Utrecht.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor iedere dag waarop zij één of meer vergaderingen van de commissie bijwonen een vacatiegeld op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2006.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Programmacommissie voorlichtingsbeleid WO II.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina