Regeling veteranenregistratie Defensie

[Regeling vervallen per 28-06-2014.]
Geraadpleegd op 18-08-2022.
Geldend van 21-06-2006 t/m 27-06-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Defensie, houdende bepalingen omtrent de registratie van veteranen

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-06-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. veteraan: de gewezen militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inbegrepen internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties, alsmede personeel van voormalige gouvernementele krijgsmachten dat onder oorlogsomstandigheden of in internationale vredesmissies heeft gediend en het gemilitariseerde vaarplichtige koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog;

 • b. veteranenregistratie: de veteranenregistratie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-06-2014]

 • 1 De Minister van Defensie houdt een veteranenregistratie bij, waarin persoonsgegevens van veteranen worden verwerkt.

 • 2 De verwerking van persoonsgegevens in de veteranenregistratie vindt plaats bij het DienstenCentrum Human Resources te Enschede.

 • 3 De verwerking van persoonsgegevens in de veteranenregistratie geschiedt slechts voor:

  • a. het onderhouden van contacten met de betrokken veteraan;

  • b. het verzenden van informatie aan de betrokken veteraan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-06-2014]

In de veteranenregistratie worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan:

 • a. naam, voornamen, voorletters, rang, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;

 • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

 • c. gegevens betreffende de functie waarin en de periode gedurende welke de veteraan deel uitmakend van of ten behoeve van de krijgsmacht werkzaam is geweest.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-06-2014]

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-06-2014]

De persoonsgegevens van de veteraan worden uit de veteranenregistratie verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de veteraan of bij diens overlijden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-06-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 juni 2006

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

Naar boven