Subsidieregeling terugdringing salmonella in de pluimveesector 2006

[Regeling vervallen per 16-06-2007.]
Geldend van 16-12-2006 t/m 15-06-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 juni 2006, nr. TRCJZ/2006/877, houdende subsidieverlening terugdringing Salmonella in de pluimveesector (Subsidieregeling terugdringing Salmonella in de pluimveesector 2006)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-06-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. broedeieren: eieren van pluimvee bestemd om te worden bebroed;

 • b. pluimvee: kippen die kennelijk worden gehouden voor de productie van broedeieren, consumptie-eieren of vlees;

 • c. koppel: pluimvee met dezelfde gezondheidsstatus dat in dezelfde stal of binnen dezelfde uitloopruimte wordt geplaatst of gehouden en dat een epidemiologische eenheid vormt, met dien verstande dat indien dieren in batterijen zijn gehuisvest, deze term alle dieren omvat die hetzelfde omsloten luchtvolume delen;

 • d. PPE: Productschap voor Pluimvee en Eieren;

 • e. Landbouwregeling: regeling, bedoeld in artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Artikel 2

[Vervallen per 16-06-2007]

 • 1 De minister stelt op aanvraag een subsidie vast voor de pluimveehouder die overeenkomstig de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 van het PPE een met Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium besmet koppel laat ruimen, dan wel broedeieren van het met Salmonella enteritidis of met Salmonella typhimurium besmet koppel laat verwerken of vernietigen.

 • 2 Geen subsidie wordt verleend voor een met salmonella besmet koppel dat broedeieren produceert die niet zijn bestemd voor de productie van eendagskuikens.

 • 3 Geen subsidie wordt verleend voor broedeieren die niet zijn bestemd voor de productie van eendagskuikens.

 • 4 Geen subsidie wordt verleend voor pluimvee indien dit pluimvee een leeftijd heeft bereikt van:

  • a. meer dan 65 weken indien het een ouderdier van een legras of een grootouderdier van een legras betreft, of

  • b. meer dan 60 weken indien het een ouderdier van een vleesras of een grootouderdier van een vleesras betreft.

 • 5 Geen subsidie wordt verleend voor zover de subsidieontvanger van een ander bestuursorgaan een bedrag heeft ontvangen of zal ontvangen ter vergoeding van de waardevermindering van het geruimde pluimvee dan wel de verwerkte of vernietigde broedeieren.

 • 6 De subsidie bedraagt:

  • a. per geruimd ouderdier van een legras, niet ouder dan 65 weken: het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage I;

  • b. per geruimd ouderdier van een vleesras, niet ouder dan 60 weken: het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag zoals genoemd in bijlage II;

  • c. per geruimd grootouderdier van een legras, niet ouder dan 65 weken: het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage III;

  • d. per geruimd grootouderdier van een vleesras, niet ouder dan 60 weken: het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage IV;

  • e. per verwerkt of vernietigd broedei van ouderdieren: € 0,16.

 • 7 In de bedragen, bedoeld in het zesde lid, is voor pluimveehouders die de Landbouwregeling toepassen, begrepen de compensatie voor de niet door hen in aftrek te brengen omzetbelasting. Voor pluimveehouders die geen gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen, bedoeld in het zesde lid, verminderd met 5,1 procent.

 • 8 De subsidie wordt slechts verleend indien uit gegevens blijkt dat:

  • a. de besmetting van het koppel in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999;

  • b. de voorzitter van het PPE een besluit krachtens artikel 6, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 heeft genomen;

  • c. de instantie die door het PPE is aangewezen om controle te houden op de naleving van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 blijkens schriftelijke rapportage het aantal geruimde dieren en verwerkte of vernietigde broedeieren heeft vastgesteld en op de daadwerkelijke ruiming van het koppel dan wel de verwerking of de vernietiging van de broedeieren heeft toegezien;

  • d. de pluimveehouder ten gunste van de Staat der Nederlanden afstand doet van de slachtopbrengst van het koppel of de opbrengst van de broedeieren;

  • e. de pluimveehouder de aanvraag voor subsidie binnen acht weken na verzending van het besluit, bedoeld in onderdeel b, heeft ingediend, dan wel uiterlijk acht weken na de inwerkingtreding van deze regeling voor zover de besmetting heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze regeling.

 • 9 Voor de vaststelling van de leeftijd van het dier geldt als peildatum de datum van de vaststelling van de besmetting, genoemd in het besluit van de voorzitter van het PPE, bedoeld in het achtste lid, onderdeel b.

Artikel 3

[Vervallen per 16-06-2007]

Het subsidieplafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt € 700.000.

Artikel 3a

[Vervallen per 16-06-2007]

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij het PPE op een daartoe ter beschikking gesteld formulier. Bij de aanvraag worden de factuur betreffende de aankoop van het vaccin en een betalingsbewijs daarvan gevoegd.

 • 3 Indien de pluimveehouder een ander machtigt om namens hem een aanvraag in te dienen, maakt hij gebruik van het daartoe door het PPE ter beschikking gestelde formulier.

 • 5 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, komt overeen met de kosten van het vaccin, exclusief BTW.

Artikel 3b

[Vervallen per 16-06-2007]

 • 1 Het subsidieplafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 3a, bedraagt € 800.000.

 • 2 Indien het totaal van de op grond van artikel 3a aangevraagde subsidie het bedrag genoemd in het eerste lid overschrijdt, wordt dat bedrag naar rato verdeeld over de tijdig ingediende aanvragen.

Artikel 4

[Vervallen per 16-06-2007]

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op een daartoe ter beschikking gesteld formulier.

Artikel 5

[Vervallen per 16-06-2007]

Artikel 6

[Vervallen per 16-06-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 7

[Vervallen per 16-06-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling terugdringing salmonella in de pluimveesector 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 12 juni 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage I. Waardetabel ouderdieren legrassen

[Vervallen per 16-06-2007]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

5,13

1

5,47

2

5,70

3

5,93

4

6,15

5

6,36

6

6,58

7

6,77

8

6,96

9

7,15

10

7,34

11

7,53

12

7,73

13

7,93

14

8,13

15

8,33

16

8,55

17

8,77

18

8,99 / 9,751

19

9,22 / 10,002

20

9,45 / 10,253

21

10,50

22

10,75

23

11,02

24

11,29

25

11,56

26

11,84

27

12,11

28

12,39

29

12,09

30

11,80

31

11,50

32

11,20

33

10,90

34

10,59

35

10,29

36

9,99

37

9,68

38

9,37

39

9,06

40

8,75

41

8,44

42

8,13

43

7,82

44

7,50

45

7,19

46

6,87

47

6,55

48

6,23

49

5,91

50

5,58

51

5,26

52

4,93

53

4,61

54

4,28

55

3,95

56

3,62

57

3,28

58

2,95

59

2,61

60

2,28

61

1,94

62

1,60

63

1,26

64

0,91

65

0,57

Bijlage II. Waardetabel ouderdieren vleesrassen

[Vervallen per 16-06-2007]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

2,78

1

3,46

2

3,71

3

3,97

4

4,22

5

4,48

6

4,74

7

4,95

8

5,16

9

5,38

10

5,59

11

5,81

12

6,03

13

6,26

14

6,48

15

6,71

16

6,96

17

7,20

18

7,45 / 10,444

19

7,71 / 10,905

20

7,97 / 11,366

21

12,04

22

12,58

23

13,16

24

13,69

25

14,08

26

14,29

27

14,23

28

13,96

29

13,45

30

12,91

31

12,36

32

11,82

33

11,29

34

10,76

35

10,24

36

9,74

37

9,24

38

8,76

39

8,28

40

7,82

41

7,37

42

6,93

43

6,51

44

6,10

45

5,71

46

5,34

47

4,98

48

4,64

49

4,32

50

4,02

51

3,73

52

3,47

53

3,23

54

3,00

55

2,74

56

2,46

57

2,24

58

2,12

59

2,05

60

2,03

Bijlage III. Waardetabel grootouderdieren legrassen

[Vervallen per 16-06-2007]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

53,61

1

54,20

2

54,68

3

55,16

4

55,63

5

56,11

6

56,59

7

57,04

8

57,50

9

57,96

10

58,43

11

58,90

12

59,38

13

59,86

14

60,35

15

60,84

16

61,35

17

61,87

18

62,39 / 64,697

19

62,92 / 64,978

20

63,47 / 65,259

21

65,52

22

65,80

23

66,21

24

66,62

25

67,03

26

67,44

27

67,86

28

68,27

29

66,58

30

64,87

31

63,16

32

61,45

33

59,72

34

57,99

35

56,25

36

54,51

37

52,75

38

50,99

39

49,23

40

47,45

41

45,67

42

43,88

43

42,08

44

40,28

45

38,47

46

36,65

47

34,82

48

32,98

49

31,14

50

29,29

51

27,43

52

25,57

53

23,69

54

21,81

55

19,92

56

18,02

57

16,11

58

14,20

59

12,28

60

10,34

61

8,40

62

6,46

63

4,50

64

2,53

65

0,56

Bijlage IV. Waardetabel grootouderdieren vleesrassen

[Vervallen per 16-06-2007]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

26,87

1

27,43

2

27,89

3

28,35

4

28,82

5

29,30

6

29,79

7

30,24

8

30,69

9

31,14

10

31,60

11

32,07

12

32,55

13

33,04

14

33,53

15

34,04

16

34,57

17

35,10

18

35,65 / 37,2210

19

36,21 / 37,5311

20

36,79 / 37,8412

21

38,15

22

38,47

23

38,87

24

39,29

25

39,70

26

40,11

27

40,53

28

40,95

29

39,83

30

38,70

31

37,57

32

36,43

33

35,29

34

34,14

35

32,98

36

31,82

37

30,65

38

29,48

39

28,30

40

27,11

41

25,92

42

24,72

43

23,52

44

22,30

45

21,09

46

19,86

47

18,63

48

17,39

49

16,15

50

14,90

51

13,64

52

12,38

53

11,11

54

9,83

55

8,54

56

7,25

57

5,95

58

4,64

59

3,33

60

2,01

 1. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [1]
 2. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [2]
 3. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [3]
 4. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De extra hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [4]
 5. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De extra hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [5]
 6. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De extra hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [6]
 7. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [7]
 8. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [8]
 9. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [9]
 10. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [10]
 11. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [11]
 12. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [12]
Terug naar begin van de pagina