Regeling vaststelling formulieren krachtens Subsidieregeling IOP-TTI-module van de [...] Kaderregeling subsidies innovatieprojecten, enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 16-06-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 juni 2006, nr. WJZ 6042743, tot vaststelling van formulieren krachtens de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten, alsmede tot wijziging van die regeling

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 12 juni 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina