Wijzigingsregeling Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, enz. (Invoering gestaffelde subsidiebedragen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2008.]
Geldend van 01-07-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 juni, nr. WJZ 6039878, houdende wijziging van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit en van de Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie in verband met de invoering van een systeem van gestaffelde subsidiebedragen ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor afvalverbrandingsinstallaties

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 31, negende lid, 72m, zesde lid, 72s, vierde lid en 77c van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel III

  • 3 De netbeheerder stelt vast of er sprake is van een toepasselijk meetprotocol, dat is goedgekeurd door een toegelaten meetbedrijf. De netbeheerder deelt het resultaat van deze vaststelling binnen vier weken na ontvangst van de verklaring en het meetprotocol mee aan de producent en aan de garantiebeheerinstantie.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2006, met uitzondering van artikel III, dat in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel V

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, Utrechtseweg 310, Arnhem.

Den Haag, 9 juni 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina