Wijzigingsregeling Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen i.v.m. richtlijnen 2005/31/EG en 2005/79/EG

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-11-2009.]
Geldend van 19-11-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juni 2006, nr. VGP/PSL 2686332, houdende een wijziging van de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet) in verband met richtlijnen nr. 2005/31/EG en 2005/79/EG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op:

richtlijn nr. 2005/31/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2005 (PbEU L 110) tot wijziging van Richtlijn 84/500/EEG van de Raad wat betreft een verklaring van overeenstemming en prestatiecriteria voor de analysemethode voor keramische voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen;

richtlijn 2005/79/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 november 2005 (PbEU L 302) tot wijziging van Richtlijn 2002/72/EG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen;

– de artikelen 3, eerste lid, onder a, en 4 van het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen;

Besluit:

Artikel III

Materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen en die voldoen aan deel A, hoofdstuk I, onderdelen 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 en 2.5, van de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet), zoals die onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van artikel I luidde, mogen nog worden verhandeld tot 19 november 2007.

Artikel IV

Keramische materialen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen en die voldoen aan de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet), zoals die onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van artikel II van deze regeling luidde, mogen nog worden verhandeld tot 20 mei 2007.

Artikel V

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I in werking met ingang van 19 november 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina