Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar B.O.O.M. 2006

[Regeling vervallen per 01-06-2011.]
Geldend van 08-06-2010 t/m 31-05-2011

Besluit van de Minister van Justitie van 7 juni 2006, nr. 5424431/506/CBK, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar B.O.O.M. 2006)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. B.O.O.M.: het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie;

  • b. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2011]

Maximaal 30 personen, werkzaam bij het B.O.O.M. in de functie van vermogenstraceerder of analist/documentalist, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2011]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2011]

Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de directeur van het B.O.O.M.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2011]

De Directeur B.O.O.M. brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het B.O.O.M.;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding en bijscholing, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2006 en vervalt met ingang van 1 juni 2011.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar B.O.O.M. 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juni 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina