Omzetbelasting, beroepsopleidingen, vervallen keuzemogelijkheid BTW-heffing per 1 december 2006

[Regeling vervallen per 02-09-2006 met terugwerkende kracht tot 23-08-2006.]
Geldend van 15-06-2006 t/m 23-08-2006

Omzetbelasting, beroepsopleidingen, vervallen keuzemogelijkheid BTW-heffing per 1 december 2006

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

Dit besluit vervangt het besluit van 28 maart 2006, nr. CPP2006/765M. De vervanging vindt plaats omdat de datum waarop de keuzemogelijkheid voor BTW-heffing bij bepaalde beroepsopleidingen vervalt, wordt verschoven naar 1 december 2006.

1. Intrekking keuzemogelijkheid BTW-heffing beroepsopleidingen; overgangsregeling

[Vervallen per 02-09-2006]

Op 17 oktober 2005 heeft de Raad van de Europese Unie de Verordening nr. 1777/2005 (PB EG L 288/1, d.d. 29 oktober 2005) vastgesteld. Deze verordening geeft dwingend aan wat de reikwijdte is van een aantal bepalingen uit de Zesde BTW-richtlijn. Uit artikel 14 van de verordening blijkt, dat de vrijstelling voor diensten inzake beroepsopleiding of -herscholing een ruime werkingssfeer heeft. De vrijstelling geldt niet alleen voor onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep, maar ook voor onderwijs dat wordt gevolgd met het oog op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. De duur van een opleiding of herscholing is hierbij niet van belang. Artikel 14 van de verordening treedt op 1 juli 2006 in werking.

In verband met het dwingende karakter van de verordening dient de mogelijkheid te vervallen bij bepaalde beroepsopleidingen te kiezen voor BTW-heffing. Om de betrokken branche voldoende gelegenheid te bieden zich voor te bereiden op deze wijziging, zal vorenbedoelde keuzemogelijkheid met ingang van 1 december 2006 vervallen.

In verband daarmee geldt de volgende overgangsregeling. Ondernemers die vóór 1 december 2006 een overeenkomst afsluiten voor het verzorgen van vorenbedoelde beroepsopleidingen, kunnen voor deze opleidingen nog gedurende één jaar kiezen voor BTW-heffing. Als de overeenkomst voor het verzorgen van een dergelijke beroepsopleiding doorloopt tot ná 1 december 2007, dient het ná 1 december 2007 verzorgde deel van de opleiding te worden vrijgesteld.

2. Ingetrokken regelingen

[Vervallen per 02-09-2006]

Het besluit van 28 maart 2006, nr. CPP2006/765M is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

De besluiten van 24 juni 1993, nr. VB 93/1755 en van 9 december 1993, nr. VB 93/3598 (Heffing van omzetbelasting met betrekking tot beroepsopleidingen) worden met ingang van 1 december 2006 ingetrokken.

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-09-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 maart 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juni 2006

de

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina