Besluit verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016

Geldend van 16-06-2006 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 2 juni 2006, nr. WJZ/2006/5694 (8185), houdende verhoging van subsidieplafonds op grond van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten voor de jaren 2006 tot en met 2015 en voor de jaren 2007 tot en met 2016 (Besluit verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2a van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten;

Besluit:

Artikel 2

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 11 van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten in de jaren 2006 tot en met 2015 wordt vastgesteld op 9,343 miljoen euro per jaar.

Artikel 3

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 11 van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten in de jaren 2007 tot en met 2016 wordt vastgesteld op 9,343 miljoen euro per jaar.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina