Instellingsbesluit GI-beraad

Geldend van 15-06-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 juni 2006, nr. POI2006267349, tot instelling van het beraad voor Geo-Informatie (Instellingsbesluit GI-beraad)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende dat:

– Het belang van de geo-informatie voor de totstandkoming van een efficiënte en effectieve overheid steeds groter wordt;

– Een aantal belangrijke basisregistraties voor geo-informatie waaronder die voor adressen, gebouwen, kadaster en topografie en mogelijk die van de grootschalige topografie en de ondergrond, de komende jaren worden opgebouwd en onderdeel gaan uitmaken van het stelsel van basisregistraties;

– De ontsluiting en het (her)gebruik van geo-informatie in de publieke sector, maar ook in andere sectoren, moet worden bevorderd, bijvoorbeeld de inzet bij de openbare orde en veiligheid.

– Een aantal internationale ontwikkelingen rond standaardisatie en ontsluiting het noodzakelijk maakt, dat Nederland daarbij aansluit.

Gelet op het besluit Informatievoorziening Rijksoverheid uit 1991, dat de Minister van VROM de coördinerend bewindspersoon is voor de vastgoedinformatie (in recente terminologie: geo-informatie);

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het GI-beraad: het beraad voor de Geo-informatie;

 • b. de minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • c. geo-informatie: geografische informatie, informatie met een ruimtelijke component.

Artikel 3

Het GI-beraad heeft tot taak:

 • a. Het doen van aanbevelingen aan de minister, overige ministers en overheidsorganen over de strategische onderwerpen op het gebied van de geo-informatie in de publieke sector in Nederland.

 • b. De minister, overige ministers en overheidsorganen te adviseren over en kaders te stellen voor

  • 1. de organisatie van de coördinatie;

  • 2. de infrastructuur en voorwaarden voor ontsluiting;

  • 3. het stimuleren van gebruik en

  • 4. standaardisatie

   van de geo-informatie.

 • c. de minister, overige ministers en overheidsorganen te adviseren over mogelijke Nederlandse standpunten in internationaal verband en implementatie van Europese richtlijnen, die het onderwerp van geo-informatie in Nederland raken.

 • d. Het inrichten en laten uitvoeren van programma’s en projecten om de geo-informatie in Nederland te verbeteren.

Artikel 4

Jaarlijks brengt het GI-beraad een advies uit aan de minister over de strategische onderwerpen, die de komende jaren aan de orde zullen komen op het gebied van de geo-informatie in Nederland in de vorm van een strategische agenda. Tevens geeft het GI-beraad opdracht deze agenda uit te voeren.

Artikel 5

Het GI-beraad brengt jaarlijks aan de minister verslag uit van zijn werkzaamheden over het afgelopen jaar.

Uiterlijk 31 december 2008 brengt het GI-beraad verslag uit aan de minister over de doeltreffendheid en de effecten van de werkzaamheden van het beraad en de uitvoering van de strategische agenda.

Artikel 6

 • 1 Het GI-beraad bestaat uit een voorzitter en leden, waarvan in elk geval:

  • a. een lid voor te dragen door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. een lid voor te dragen door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

  • c. een lid voor te dragen door de Minister van Defensie;

  • d. een lid voor te dragen door de Minister van Economische Zaken;

  • e. een lid voor te dragen door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • f. een lid voor te dragen door de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • g. twee leden voor te dragen door de minister, waaronder de voorzitter;

  • h. een lid voor te dragen door het Interprovinciaal Overleg;

  • i. een lid voor te dragen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • j. een lid voor te dragen door de Unie van Waterschappen;

  • k. een lid voor te dragen door het Kadaster;

  • l. een lid voor te dragen door kennisinstituut TNO-NITG.

 • 2 De voorzitter en de leden van het GI-beraad worden door de minister benoemd.

 • 3 De bijeenkomsten worden bijgewoond door de voorzitter van Stichting GEONOVUM als vertegenwoordiger van het geo-werkveld in de publieke sector.

 • 4 De leden vanuit de departementen vormen de kerngroep van het GI-beraad en zijn verantwoordelijk voor het advies aan de minister en overige ministers.

 • 5 Het GI-beraad bestaat voor meer dan de helft uit ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder resorterende instelling, dienst of bedrijf en die in verband met hun werkzaamheden in het GI-beraad zitting hebben.

Artikel 7

Het GI-beraad kan zich laten ondersteunen en adviseren door vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschap en andere organisaties op gebied van de geo-informatie.

Artikel 8

Het GI-beraad stelt een nader reglement vast over de werkwijze, de wijze waarop adviezen worden opgesteld en hoe vertegenwoordigers van andere partijen erbij betrokken worden.

Artikel 9

 • 1 Het GI-beraad wordt bijgestaan door een secretariaat.

 • 2 In de personele bezetting van het secretariaat wordt voorzien door de minister.

Artikel 10

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het GI-beraad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het GI-beraad opgeslagen in het archief van dat ministerie.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 juni 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina