Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 juni 2006, nr. KVI2006249839, houdende verlening van mandaat en machtiging voor de uitvoering van de Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM (Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 19 april 2006, kenmerk: ZJZ0661320;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemachtigd tot:

  • a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten;

  • b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 3 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

namens deze:

gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Agentschap NL.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 juni 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina