Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 18-06-2006 t/m 31-12-2009

Besluit van 31 mei 2006, nr. 06.001893, houdende vaststelling van de vergoeding voor de voorzitter en de leden van de Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap (Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap 2006)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Economische Zaken van 31 mei 2006, nr. WJZ 6032388;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

De voorzitter van de Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap ontvangt een vaste vergoeding per jaar. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18, niveau 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,16.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De andere leden van de Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap ontvangen een vaste vergoeding per jaar. De salarisschaal van deze leden wordt vastgesteld op schaal 18, niveau 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,11.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap 2006.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2006

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina