Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Stadstoezicht/Integraal Toezicht van de Dienst SEB van de gemeente Maastricht

[Regeling vervallen per 11-06-2011.]
Geldend van 12-10-2010 t/m 10-06-2011

Besluit van de Minister van Justitie van 31 mei 2006, nr. 5419739/Justis/06, strekkende tot aanwijzing van flora- en faunabeheerders bij de afdeling Stadstoezicht /Integraal Toezicht van de Dienst Stadstoezicht Economie en Beheer (SEB) van de gemeente Maastricht tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaat;

Gelezen het verzoek van de gemeente Maastricht d.d. 4 april 2006 en de daarbij gevoegde adviezen van de korpschef van de regiopolitie Limburg-Zuid en de hoofdofficier van justitie te Maastricht;

Gelet op:

– artikel 142, eerste lid, onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

– artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

– artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

– de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2011]

De personen, werkzaam in de functie van flora- en faunabeheerder in dienst van de afdeling Stadstoezicht/Integraal Toezicht van de Dienst SEB van de gemeente Maastricht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2011]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2011]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als flora- en faunabeheerder gebruik maken van handboeien en een wapenstok.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2011]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

[Vervallen per 11-06-2011]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Limburg-Zuid.

Artikel 7

[Vervallen per 11-06-2011]

 • 1 Het hoofd van de Afdeling Stadstoezicht/Integraal Toezicht van de Dienst SEB van de gemeente Maastricht brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 11-06-2011]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 31 mei 2006, nr. 5419739/Justis/06, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 11-06-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 11-06-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Stadstoezicht/Integraal Toezicht van de Dienst SEB van de gemeente Maastricht.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

G.V.A. van Raaij

Terug naar begin van de pagina