Spaarloonregeling sector rechterlijke macht

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 10-06-2006 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Justitie van 30 mei 2006 tot vaststelling van bepalingen met betrekking tot het gebruik van de mogelijkheid van spaarloon als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de loon-belasting 1964 voor de sector Rechterlijke Macht

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 32, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Ten aanzien van de rechterlijke ambtenaren, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie, die zijn aangesteld of aangewezen voor het vervullen van een volledige of gedeeltelijke taak, de rechterlijke ambtenaren in opleiding, bedoeld in artikel 145 van de Wet op de rechterlijke organisatie, de leden met rechtspraak belast, werkzaam bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven of bij de Centrale Raad van Beroep, die zijn aangesteld of aangewezen voor het vervullen van een volledige of gedeeltelijke taak, en de gerechtsauditeurs, werkzaam bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven of bij de Centrale Raad van Beroep, is de Spaarloonregeling rijkspersoneel van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

    • a. onder personeelslid wordt verstaan: degene op wiens bezoldiging artikel 7 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren van toepassing of van overeenkomstige toepassing is; en

    • b. onder bevoegd gezag wordt verstaan: de Minister van Justitie onderscheidenlijk, indien het een personeelslid betreft dat werkzaam is bij een rechtbank, een gerechtshof, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Centrale Raad van Beroep, het bestuur van het gerecht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Spaarloonregeling sector rechterlijke macht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina