Tijdelijke stimuleringsregeling lokale opvoedondersteuning en gezinsondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 mei 2006, nr. DJB/APJB-2639271, houdende regels met betrekking tot het verlenen van een specifieke uitkering aan bepaalde gemeenten ten behoeve van de Impuls Opvoed- en Gezinsondersteuning (Tijdelijke stimuleringsregeling lokale opvoedondersteuning en gezinsondersteuning)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 10 van de Welzijnswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. opvoedondersteuning en gezinsondersteuning: ondersteuning aan gezinnen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met aantoonbare opvoedproblemen of opgroeiproblemen;

 • c. project opvoedondersteuning en gezinsondersteuning: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het verlenen van ondersteuning aan gezinnen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met aantoonbare opvoedproblemen of opgroeiproblemen;

 • d. uitkering: een uitkering als bedoeld in artikel 21 van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

De minister kan aan een in de bijlage bij deze regeling genoemde gemeente op aanvraag een meerjarige uitkering van ten hoogste het in de bijlage bij deze regeling bij de desbetreffende gemeente genoemde bedrag verstrekken ten behoeve van het uitvoeren van een project opvoedondersteuning en gezinsondersteuning in de periode van 1 september 2005 tot en met 31 december 2007.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Een project opvoedondersteuning en gezinsondersteuning komt in aanmerking voor een uitkering indien het:

 • a. is gericht op het vergroten van het bereik van opvoedondersteuning en gezinsondersteuning;

 • b. bijdraagt aan het verkrijgen van meer zicht op de effectiviteit van de interventies en methoden die op lokaal niveau worden gehanteerd ten behoeve van opvoedondersteuning en gezinsondersteuning;

 • c. de volgende functies vervult:

  • 1°. het signaleren van gezinnen en jeugdigen die in aanmerking komen voor opvoedondersteuning en gezinsondersteuning;

  • 2°. het waar nodig bieden van licht pedagogische hulp aan de gezinnen en jeugdigen, bedoeld in het eerste onderdeel;

  • 3°. het coördineren van zorg die aan de gezinnen en jeugdigen, bedoeld in het eerste onderdeel, op lokaal niveau wordt verleend in verband met hun opvoed en opgroeiproblemen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Onverminderd artikel 8 werkt de gemeente mee aan intercollegiale toetsing ten behoeve van:

 • a. kennisontwikkeling en uitwisseling van ervaringen met opvoedondersteuning en gezinsondersteuning;

 • b. kwaliteitsbewaking en -verbetering van opvoedondersteuning en gezinsondersteuning;

 • c. ontwikkeling van overdraagbare interventies en methoden voor opvoedondersteuning en gezinsondersteuning.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In de beslissing tot verlening van een uitkering wordt het bedrag van de te verlenen uitkering vermeld dan wel de wijze waarop dit wordt bepaald en welk bedrag ten hoogste zal worden verleend.

 • 2 In de beslissing tot verlening van een uitkering wordt aangegeven welke activiteiten met behulp van de uitkering zullen worden bekostigd, welke doelen daarmee worden nagestreefd en welke kosten met de activiteiten zullen zijn gemoeid.

 • 3 In de beslissing tot verlening van een uitkering wordt vermeld welk bedrag als voorschot zal worden verstrekt en op welke wijze dat voorschot wordt betaald.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

De gemeente doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van een uitkering. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

De gemeente zendt in mei 2006, in maart 2007 en binnen zes maanden na afloop van de periode waarvoor een uitkering is verstrekt schriftelijk verslag aan de minister over de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gemeente verstrekt aan de door de minister aangewezen ambtenaren of andere personen op diens verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak. De bescheiden worden op één adres getoond en de inlichtingen, op verzoek, schriftelijk verstrekt. Indien de gemeente slechts kan voldoen aan deze verplichting door inbreuk te maken op het recht van enig persoon op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, verstrekt de gemeente de verlangde gegevens op zodanige wijze dat deze niet tot personen herleidbaar zijn.

 • 2 Ook anderszins wordt zoveel mogelijk medewerking verleend teneinde de door de minister aangewezen ambtenaren of andere personen in staat te stellen hun taak op een juiste wijze te vervullen.

 • 3 De gemeente werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering van de landelijke functie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

De bijlage bij de jaarrekening van het laatste jaar waarin de uitkering wordt verstrekt, bevat de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, over de jaren waarin de uitkering is verstrekt. Daarbij wordt aangegeven in hoeverre de verleende uitkering is besteed ten behoeve van het doel waarvoor het was bestemd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

Binnen zes maanden na ontvangst van de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 9, geeft de minister een beschikking tot vaststelling van de uitkering. De artikelen 4:46, 4:49, 4:52, 4:56 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2008]

De minister kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de tweede dag naar dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 augustus 2005 en vervalt met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft ten aanzien van de uitkeringen of voorschotten die op grond van de regeling zijn verstrekt.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling lokale opvoedondersteuning en gezinsondersteuning.

Deze regeling zal met de toelichting in Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Bijlage , behorend bij artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Almere

€ 921.852

Heerlen

€ 390.704

Tilburg

€ 887.029

Venlo

€ 373.852

Eindhoven

€ 882.995

Leeuwarden

€ 372.782

Groningen

€ 689.313

Sittard-Geleen

€ 361.369

Nijmegen

€ 682.773

Deventer

€ 358.406

Arnhem

€ 678.617

Spijkenisse

€ 358.365

Enschede

€ 667.030

Helmond

€ 356.003

Breda

€ 656.352

Lelystad

€ 349.071

Zaanstad

€ 638.371

Purmerend

€ 342.206

Haarlem

€ 637.911

Vlaardingen

€ 333.793

Dordrecht

€ 610.453

Hilversum

€ 320.708

Amersfoort

€ 567.111

Almelo

€ 320.199

Apeldoorn

€ 559.042

Hengelo (Ov)

€ 318.522

’s-Hertogenbosch

€ 540.852

Capelle a/d Ijssel

€ 317.600

Zoetermeer

€ 537.245

Gouda

€ 311.192

Leiden

€ 499.614

Roosendaal

€ 310.881

Maastricht

€ 459.032

Leidschendam-

Voorburg

€ 305.002

Haarlemmermeer

€ 453.465

   

Alkmaar

€ 430.913

Hoorn

€ 302.747

Delft

€ 429.405

Amstelveen

€ 292.990

Schiedam

€ 428.632

Alphen a/d Rijn

€ 282.767

Zwolle

€ 420.796

Bergen op Zoom

€ 277.252

Emmen

€ 391.517

Oss

€ 273.072

Ede

€ 390.783

Den Helder

€ 265.879

Terug naar begin van de pagina