Wet samenvoeging gemeenten Binnenmaas en 's-Gravendeel

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-06-2008.]
Geldend van 16-06-2006 t/m heden

Wet van 29 mei 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en 's-Gravendeel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Binnenmaas en ’s-Gravendeel samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Binnenmaas en ’s-Gravendeel opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Binnenmaas ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Binnenmaas en ’s-Gravendeel, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Binnenmaas wordt de op te heffen gemeente Binnenmaas aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Binnenmaas en ’s-Gravendeel wordt de nieuwe gemeente Binnenmaas aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 5

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Binnenmaas belast.

  • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.

  • 4 De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 9

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 29 mei 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

J. W. Remkes

Uitgegeven de vijftiende juni 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina