Wijzigingsbesluit Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Geldend van 01-10-2006 t/m heden

Besluit van 19 mei 2006 tot wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 13 januari 2006, Directie Wetgeving, nr. 5396841/06/6;

Gelet op de artikelen 21 en 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

Gelet op artikel 1 van de Consulaire Wet;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 10 april 2006, nr. W03.06.0009/I/K);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 15 mei 2006, Directie Wetgeving, nr. 5418697/06/6;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Dit besluit is niet van toepassing op bevestigingen van optieverklaringen en op besluiten tot naturalisatie, die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn genomen.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor elk van de landen van het Koninkrijk als ook voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 mei 2006

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de eerste juni 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina