Instellingsregeling Taskforce Zorg voor Beter

[Regeling vervallen per 01-10-2007.]
Geldend van 21-07-2006 t/m 30-09-2007

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 mei 2006, nr. DLZ/KZ-2684294, houdende de instelling van de Taskforce Zorg voor Beter (Instellingsregeling Taskforce Zorg voor Beter)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Taskforce: de Taskforce, genoemd in artikel 2;

 • b. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2. Doel Taskforce

[Vervallen per 01-10-2007]

 • 1 Er is een Taskforce Zorg voor beter.

 • 2 De Taskforce heeft tot taak:

  • het bewaken van de samenhang tussen en de voortgang van de diverse activiteiten van het programma Zorg voor Beter (ten behoeve van verdere verbetering van de langdurige zorg);

  • te bewerkstelligen dat alle betrokken partijen zich committeren aan en verbonden voelen met het programma Zorg voor Beter.

Artikel 3. Taken Taskforce

[Vervallen per 01-10-2007]

De werkzaamheden van de leden van de Taskforce zijn vijfledig:

 • bewaken samenhang en voortgang Zorg voor Beter;

 • afbakening inhoud en proces Zorg voor Beter;

 • eenheid in Zorg voor Beter (afzender, logo’s, taal, etcetera);

 • uitdragen van bereikte resultaten;

 • aanjagen succesvolle ontwikkelingen.

Artikel 4. Samenstelling Taskforce

[Vervallen per 01-10-2007]

 • 1 De Taskforce bestaat uit maximaal 14 leden, de voorzitter daaronder begrepen.

 • 2 De leden van de Taskforce worden benoemd en ontslagen door de Minister.

 • 3 De Minister voegt aan de Taskforce een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Taskforce.

Artikel 5. Budget en verantwoording

[Vervallen per 01-10-2007]

 • 1 De Minister reserveert ten behoeve van de activiteiten van de Taskforce voor de jaren 2006, 2007 en 2008 een budget naar aanleiding van het door de Taskforce op te stellen werkplan.

 • 2 De Taskforce legt voor 1 oktober 2006 en voor 1 oktober 2007 ter goedkeuring een werkplan voor het komende jaar voor aan de minister.

 • 3 De Taskforce legt verantwoording af aan de minister, door middel van halfjaarlijkse rapportages gecombineerd met het werkplan, en door middel van een eindrapportage.

Artikel 6. Vacatiegeld en reiskosten

[Vervallen per 01-10-2007]

 • 2 De leden van de Taskforce hebben recht op vergoeding van de reiskosten die gemaakt worden voor het bijwonen van vergaderingen, overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 7. Bescheiden Taskforce

[Vervallen per 01-10-2007]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Taskforce geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Taskforce opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van deze regeling, werkt terug tot en met 1 oktober 2005 en vervalt met ingang van 1 oktober 2007.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Instellingsregeling Taskforce Zorg voor Beter.

Van deze regeling wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina