Vaststellingsregeling subsidieplafond Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 04-06-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 mei 2006, nr. OHW-U-2683824, houdende vaststelling van een subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in de Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van projectsubsidies als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog die betrekking hebben op voorlichting aan groepen die nog niet bereikt worden bedraagt voor het jaar 2006 € 100.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina