Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2006

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-07-2006 t/m 24-09-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 mei 2006, nr. SV/V&G/43193, houdende herziening van de AKW- en TOG-bedragen (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2006)

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 25-09-2008]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot € 256,62.

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen

[Vervallen per 25-09-2008]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), worden verhoogd tot € 323,13, € 398,41 respectievelijk € 458,74.

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000.]

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2006.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 mei 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina