Vaststellingsbesluit beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Onderzoek en Innovatie)

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 09-06-2006 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 mei 2006, nr. DCO-143/06, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 voor de periode 1 januari 2006 t/m 31 december 2010 (Onderzoek en Innovatie)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Op grond van de artikelen 6.2 en 6.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 wordt in het kader van het programma Onderzoek en Innovatie in het tijdvak 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 uitsluitend subsidie verleend voor het ondersteunen van strategische netwerkorganisaties en intermediaire organisaties die voldoen aan de algemene criteria van het onderzoeksbeleid en niet specifiek gericht zijn op een enkele sector, een enkel thema of één land.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Onverminderd het overigens bij of krachtens het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse zaken 2006 bepaalde gelden de volgende criteria voor toekenning van subsidies in het kader van het programma Onderzoek en Innovatie. De beoogde activiteit dient:

  • a. bij te dragen aan het lerend en innoverend vermogen van beleidsmakers en praktijkmensen in armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, of

  • b. gericht te zijn op verbetering van de ontsluiting, verspreiding, aanpassing en het gebruik van kennis ten behoeve van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 [Red: Wijzigt het Besluit omzetting op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde beleidsregels, enz.]

  • 2 [Red: Wijzigt het Besluit van 21 maart 2006, nr. DJZ/BR/0320-2006, tot aanvulling van het besluit van 22 februari 2006, nr. DJZ/BR/0201-20061 inzake omzetting van beleidsregels en subsidieplafonds.]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos

Terug naar begin van de pagina