Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactor)

Geldend van 02-06-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei 2006, nr Z/VV-2686154, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van de woonlandfactor ten behoeve van de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Artikel II

Indien de op grond van artikel 6.3.1 berekende bijdrage op jaarbasis hoger is dan de berekende bijdrage op grond van artikel 6.3.1, zoals dat artikel luidde voordat de Regeling houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden van 25 april 2006 in werking trad, is over de periode van 1 januari 2006 tot 1 juli 2006 het meerdere niet verschuldigd.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina