Circulaire aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2006)

Geldend van 01-07-2006 t/m heden

Circulaire aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2006)

1. Inleiding/managementinformatie

In deze circulaire worden de verrekeningsbedragen betreffende verwarming, energie en water, bekendgemaakt zoals deze per 1 juli 2006 gaan gelden.

Voor de ambtenaar voor wie al inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel plaatsvinden, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast.

De verhoging van de economische huurwaarde van dienstwoningen zal in een afzonderlijke circulaire bekend gemaakt worden.

2. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d.

De maximumverrekeningsbedragen voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming, elektrische energie e.d. genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel worden, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, aangepast aan de hand van de prijsontwikkeling in de periode van april 2005 tot en met maart 2006.

Dit leidt ertoe dat bedoelde bedragen per 1 juli 2006 als volgt wijzigen:

Verstrekking

Huidig bedrag

Nieuw bedrag

Verwarming van de woning

€ 82,66

€ 92,58

Energie voor kookdoeleinden

€ 31,75

€ 34,61

Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden

€ 26,15

€ 27,98

Leidingwater

€ 15,74

€ 15,74 (ongewijzigd)

Met het in afschrift bijgevoegde besluit, zijn de hiervoor genoemde bedragen maar ook de bedragen die niet per 1 juli 2006 worden aangepast maar voorkomen in mijn besluit van 29 juni 2005, nr. 2005-0000122443 (Stcrt. 2005, 128), opgenomen.

Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Terug naar begin van de pagina