Regeling film HGIS-cultuurmiddelen mei 2006

Geldend van 27-06-2006 t/m heden

Regeling film HGIS-cultuurmiddelen mei 2006

Deze regeling geldt, voor zover van toepassing, onverminderd en in aanvulling op het bepaalde in het bijdragenreglement van het Nederlands Fonds voor de Film (hierna: het fonds).

1. Doel

Doel van alle activiteiten in het kader van deze regeling is het stimuleren van de profilering, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en promotie van de Nederlandse film in het buitenland en de ontwikkeling van projecten, van bijvoorbeeld Nederlandse filmfestivals, die hieraan een bijdrage leveren.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt het fonds voor 2006 € 400.000,– beschikbaar uit de HGIS-cultuurmiddelen.

De HGIS-cultuurmiddelen zijn bedoeld voor projecten die bij voorkeur plaatsvinden in de prioriteitslanden waarop het Internationaal Cultuurbeleid zich richt, dan wel in samenwerking met daaruit afkomstige professionals worden uitgevoerd. Dit zijn de lidstaten van de Europese Unie en verder: Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Canada, Verenigde Staten, Japan, Suriname, Zuid-Afrika, Indonesië, Rusland, Egypte, Marokko en China.

2. Algemene bepalingen

 • uitsluitend incidentele projecten komen voor beoordeling in aanmerking;

 • subsidie kan alleen worden aangevraagd voor projecten waarvoor de gevraagde bijdrage € 150.000,– of lager is. Is de gevraagde bijdrage hoger dan € 150.000,– dan dient de aanvrager zich rechtstreeks te wenden tot de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • voordat het bestuur een beslissing neemt op een aanvraag als bedoeld in deze regeling laat het zich daarover adviseren door de adviescommissie;

 • daar waar deze regeling of het bijdragenreglement niet in voorziet beslist het bestuur;

 • voorafgaande aan de uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, dienen relevante gegevens te worden gemeld bij de stichting Internationale Culturele Activiteiten te Amsterdam

3. Categorieën projecten

Manifestaties

 • presentaties in Nederland van succesvolle films of filmmakers uit Nederland met als doel het stimuleren van de profilering, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en promotie van de Nederlandse film in het buitenland en de ontwikkeling van projecten die hieraan een bijdrage leveren;

 • presentaties in het buitenland van succesvolle films of filmmakers uit Nederland met als doel het stimuleren van de profilering, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en promotie van de Nederlandse film in het buitenland en de ontwikkeling van projecten die hieraan een bijdrage leveren;

 • presentaties in Nederland van succesvolle films of filmmakers uit het buitenland met als doel het stimuleren van de profilering, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en promotie van de buitenlandse film in Nederland. Een aanvraag in de hier bedoelde zin kan uitsluitend worden gedaan door een in Nederland gevestigde rechtspersoon wier hoofdactiviteit bestaat uit het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en diversiteit van film in Nederland en aan een voor de filmkunst ontvankelijk klimaat in Nederland.

Promotionele en marktgerichte activiteiten

 • uitsluitend incidentele activiteiten die als doel hebben het stimuleren van de profilering, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en promotie van de Nederlandse film in het buitenland en de ontwikkeling van projecten die hieraan een bijdrage leveren, komen voor subsidie in aanmerking;

 • vergoeding van reis- en verblijfkosten van filmmakers uit het buitenland met als doel het stimuleren van de profilering, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en promotie van de buitenlandse film in Nederland. Een aanvraag in de hier bedoelde zin kan uitsluitend worden gedaan door een in Nederland gevestigde rechtspersoon wier hoofdactiviteit bestaat uit het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en diversiteit van film in Nederland en aan een voor de filmkunst ontvankelijk klimaat in Nederland.

Publicaties

– buitenlandse publicaties over films en filmmakers uit Nederland die als doel hebben het stimuleren van de profilering, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en promotie van de Nederlandse film in het buitenland en de ontwikkeling van projecten die hieraan een bijdrage leveren.

4. Formele en materiële eisen

Voor aanvragen van subsidie in het kader van deze voorlopige regeling gelden de criteria HGIS-cultuurmiddelen zoals vastgesteld door de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover van toepassing, de eisen zoals neergelegd in de artikelen 7 tot en met 13 van het bijdragenreglement van het fonds.

Een aanvraag voor een subsidie dient voor de volgende tijdstippen te worden ingediend:

 • aanvragen voor projecten waarvan de uitvoering is voorgenomen in de periode van 1 januari tot en met 30 juni worden voor 15 oktober daaraan voorafgaand ingediend;

 • aanvragen voor projecten waarvan de uitvoering is voorgenomen in de periode van 1 juli tot en met 31 december worden voor 15 april daaraan voorafgaand ingediend.

 • de beslissing op aanvragen wordt zo mogelijk genomen voor 1 december respectievelijk 1 juni.

5. Beoordeling

Voor de beoordeling van een aanvraag kan het bestuur gebruik maken van een adviescommissie die adviseert overeenkomstig de criteria HGIS-cultuurmiddelen zoals vastgesteld door de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover van toepassing, overeenkomstig de eisen zoals neergelegd in de artikelen 7 tot en met 13 van het bijdragenreglement van het fonds.

Bij de aanvraag voor een subsidie wordt in ieder geval overgelegd een begroting, waarin de met het project samenhangende kosten zijn gespecificeerd, alsmede het financieringsplan.

De aanvrager dient, voor zover van toepassing, in zijn aanvraag informatie te overleggen over:

 • de wijze waarop het project dient als voorbeeld, het nieuwe activiteiten stimuleert, inhoudelijk iets toevoegt en beoogt bij te dragen aan het doel van deze regeling;

 • de te verwachten publieke belangstelling en de eventuele samenwerking met andere organisaties of bijdragen van financiers;

 • de kwaliteit en professionaliteit van de buitenlandse partner en locatie;

 • de mate waarin het project naar verwachting van invloed zal zijn op de internationale belangstelling voor of betekenis van de Nederlandse film;

 • de manier waarop bestaand en nieuw publiek en de vakpers actief worden benaderd;

 • de mate van openbaarheid en toegankelijkheid van het project;

 • opzet, doel en motivatie van het project;

 • datum aanvang en einde van het project;

 • locatie van het project;

 • de Nederlandse bijdrage van het project in verhouding tot het gehele project;

 • de inhoud, wijze van verspreiding en auteurs van de publicatie.

Indien is voldaan aan de formele en materiële vereisten wordt de aanvraag, voor zover het gaat om bilaterale activiteiten, voorgelegd aan de ambassade dan wel het consulaat van het land waarop de aanvraag betrekking heeft.

Een aanvraag in het kader van deze regeling sluit een aanvraag in het kader van de regeling festivals uit.

Dit reglement treedt in werking op de dag volgend op de publicatie in de Staatscourant.

Amsterdam, 18 mei 2006

Terug naar begin van de pagina