Instellingsbesluit expertgroep KMO financiering

[Regeling vervallen per 31-10-2006.]
Geldend van 03-06-2006 t/m 30-10-2006

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 mei 2006, nr.WJZ 6034723, houdende instelling van de expertgroep financiering kleine en middelgrote ondernemingen (Instellingsbesluit expertgroep KMO financiering)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-10-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de expertgroep: de expertgroep KMO financiering;

 • b. de minister: de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 31-10-2006]

 • 1 Er is een expertgroep KMO financiering.

 • 2 De expertgroep heeft tot taak een onderzoek te verrichten naar de problemen die kleine en middelgrote ondernemingen ondervinden bij verkrijging van financiering en naar de oorzaken van deze problemen, en marktconforme oplossingen voor deze problemen voor te stellen, rekening houdend met de ontwikkelingen die gaande zijn in de financieringsmarkt en de beschikbare overheidsinstrumenten. Daarbij worden in ieder geval betrokken de moties van het Tweede Kamerlid Ten Hoopen inzake een innovatiefonds en van het Tweede Kamerlid Smeets inzake kleine kredieten.

Artikel 3

[Vervallen per 31-10-2006]

 • 1 De expertgroep bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. Zij kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen. De expertgroep kan uit zijn midden een of meer plaatsvervangend voorzitters aanwijzen.

 • 3 De leden zijn deskundig op het terrein waarop de expertgroep een taak heeft en zijn geen ambtenaren.

 • 4 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 5 Te rekenen vanaf 16 maart 2005 worden als leden van de expertgroep benoemd:

  • a. Drs. F.A. von Dewall, te Bussum, tevens voorzitter;

  • b. Ir. H.B.G. Deitmers, te Haarlem;

  • c. Prof. Dr. P.J.W. Duffhues, te Tilburg;

  • d. Prof. P.H.M. van Hoessel, te Hoogmade;

  • e. Dr. A.C.F.J. Houben, te Bussum;

  • f. Prof. Dr. C.M. van Praag, te Amstelveen;

  • g. C.M. Verdiesen AA, te Ulicoten.

Artikel 4

[Vervallen per 31-10-2006]

 • 1 De voorzitter van de expertgroep ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 175,50.

 • 2 De andere leden van de expertgroep ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 135,–.

Artikel 5

[Vervallen per 31-10-2006]

De expertgroep heeft een secretariaat dat bestaat uit een of meer door de minister aan te wijzen personen.

Artikel 6

[Vervallen per 31-10-2006]

 • 1 De expertgroep kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen, al dan niet uit zijn midden, werkgroepen instellen.

 • 2 De expertgroep kan nadere regels stellen omtrent zijn werkwijze en de werkwijze van de in het eerste lid bedoelde werkgroepen.

Artikel 7

[Vervallen per 31-10-2006]

 • 1 De expertgroep rapporteert uiterlijk op 31 mei 2006 aan de minister over zijn bevindingen en over de voortgang van zijn werkzaamheden.

 • 2 De expertgroep stelt uiterlijk op 30 september 2006 een eindrapportage op van zijn bevindingen en zendt deze eindrapportage aan de minister. De minister zendt de eindrapportage binnen vier weken na ontvangst aan de Tweede Kamer en stelt de Tweede Kamer in kennis van zijn standpunt over deze rapportage.

 • 3 De expertgroep verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 8

[Vervallen per 31-10-2006]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de expertgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de expertgroep opgeslagen in het archief van dat ministerie.

Artikel 9

[Vervallen per 31-10-2006]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 maart 2006.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 oktober 2006.

Artikel 11

[Vervallen per 31-10-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit expertgroep KMO financiering.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 18 mei 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina