Vaststellingsbesluit beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie [...] middelen op het gebied van aids, tuberculose en malaria)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 08-11-2006 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 mei 2006, nr. DSI/SB-161a/2006, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en Subsidieplafond voor de subsidiëring van ‘Publiek-Private Partnerschappen voor onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen, vaccins en diagnostische middelen op het gebied van Aids, tuberculose en malaria’)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 10.1 tot en met 10.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, vaccins en diagnostische middelen voor Aids, tuberculose en malaria gelden voor de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2009 het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsvoornemen.

Aanvragen voor evenbedoeld tijdvak kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 juli 2006.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van € 80.485.880.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De in artikel 1 genoemde bijlage wordt, zowel in het Nederlands als in het Engels, geplaatst op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) en kan worden opgevraagd bij de Directie Sociale en Institutionele ontwikkeling (DSI), Afdeling Sociaal Beleid (SB), Postbus 20061, 2500 EB Den Haag, telefoon: 070-348 46 65, e-mail: dsi@minbuza.nl.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. directeur-generaal Internationale Samenwerking

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

R.G. de Vos

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Kan worden opgevraagd bij Directie Sociale en Institutionele ontwikkeling.]

Terug naar begin van de pagina