Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2006

[Regeling vervallen per 01-03-2007.]
Geldend van 31-05-2006 t/m 28-02-2007

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2006

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing vakken die door de staatsexamencommissie worden afgenomen in het tweede tijdvak

[Vervallen per 01-03-2007]

  • 1 De staatsexamencommissie neemt het centraal examen in het tweede tijdvak af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-03-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2007.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-03-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-03-2007]

Vak/niveau

Basisberoepsgerichte leerweg v.m.b.o

Kaderberoepsgerichte leerweg v.m.b.o

Gemengde leerweg v.m.b.o

Theoretische leerweg v.m.b.o

h.a.v.o.

v.w.o.

Arabisch

x

x

x

x

x

x

dans

   

x

x

   

drama

   

x

x

   

Duits (pilot)

 

x

       

economie 1

         

x

filosofie

       

x

x

Frans

x

x

       

Fries

   

x

x

x

x

handenarbeid

       

x

x

maatschappijleer

       

x

x

maatschappijleer II

 

x

x

x

   

muziek

   

x

x

x

x

Russisch

       

x

x

Spaans

x

x

x

x

x

x

tekenen

       

x

x

textiele werkvormen

       

x

x

Turks

x

x

x

x

x

x

Terug naar begin van de pagina