Besluit verlenging besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor homoseksuele asielzoekers [...] en vertrekmoratorium voor christen asielzoekers Iran

[Regeling vervallen per 19-05-2007.]
Geldend van 19-05-2006 t/m 18-05-2007

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 12 mei 2006, nr. 5417162/06/DVB, tot het verlengen van het besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran en tot het instellen van een besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor christen asielzoekers afkomstig uit Iran

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

– dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie van homoseksuelen en christenen, onder wie bekeerde ex-moslims, in Iran en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

– dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van homoseksuelen en christenen, onder wie bekeerde ex-moslims, uit Iran zal gelden tot 2 oktober 2006;

– dat in deze situatie een vertrekmoratorium voor homoseksuele asielzoekers en christen asielzoekers, onder wie bekeerde ex-moslims, uit Iran is geïndiceerd eveneens tot 2 oktober 2006;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 19-05-2007]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43 aanhef en onder a van de Vreemdelingenwet, voor homoseksuele vreemdelingen afkomstig uit Iran die een aanvraag hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 19-05-2007]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43 aanhef en onder a van de Vreemdelingenwet, voor christenen, onder wie bekeerde ex-moslims afkomstig uit Iran die een aanvraag hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 19-05-2007]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang Asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze bepaalde groepen vreemdelingen afkomstig uit Iran niet beëindigd.

Artikel 6

[Vervallen per 19-05-2007]

Overeenkomstig artikel 4, tweede lid, onder b van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA 2005), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag van homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran en christen asielzoekers, onder wie bekeerde ex-moslims, afkomstig uit Iran recht op opvang.

Artikel 7

[Vervallen per 19-05-2007]

De artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Iran op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i, en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 Vreemdelingencirculaire 2000.

Artikel 8

[Vervallen per 19-05-2007]

Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina