Besluit Beleidsregels SVB ter uitvoering van de mandaatbesluiten inzake de WWB

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 28-05-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 10 mei 2006, houdende de vaststelling en bekendmaking van beleidsregels inzake het opleggen van maatregelen en terugvordering WWB (Besluit Beleidsregels SVB ter uitvoering van de mandaatbesluiten inzake de WWB)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Wet werk en bijstand en daarop gebaseerde mandaatbesluiten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 2 De Sociale verzekeringsbank past deze beleidsregels alleen toe indien de maatregelverordening, bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet werk en bijstand deze beleidsregels van toepassing heeft verklaard op de uitkeringsgerechtigden die op grond van een mandaatbesluit een bijstandsuitkering van de Sociale verzekeringsbank ontvangen of hebben ontvangen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Bij de uitvoering van de op artikel 7, vierde lid, van de Wet werk en bijstand gebaseerde mandaatbesluiten, past de SVB het beleid toe dat is neergelegd in Bijlage II bij dit besluit. Deze bijlage bevat de SVB Beleidsregels inzake terugvordering ingevolge de Wet werk en bijstand.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Indien een mandaatbesluit op een eerdere datum in werking is getreden werkt artikel 3 van dit besluit terug tot en met de datum van inwerkingtreding van dat mandaatbesluit.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB ter uitvoering van de mandaatbesluiten inzake de WWB.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage I en II worden ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 10 mei 2006

De

voorzitter Raad van bestuur SVB

,

E.F. Stoové

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.]

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.]

Terug naar begin van de pagina