Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers PO 2006–2007

[Regeling vervallen per 11-05-2007.]
Geldend van 26-05-2006 t/m 10-05-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 10 mei 2006, nr. PO/ZO/2006/16087, houdende subsidies in verband met scholing overblijfmedewerkers PO schooljaar 2006–2007 (Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers PO 2006–2007)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 11-05-2007]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 11-05-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. bevoegd gezag: bevoegd gezag van een of meer scholen of instellingen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra;

 • c. overblijfmedewerker: persoon die als vrijwilliger, dan wel op basis van een dienstverband bij een bevoegd gezag dan wel bij een andere werkgever, tussen de middag het overblijven verzorgt en toezicht houdt op leerlingen.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 11-05-2007]

 • 1 Ter bevordering van de deskundigheid van overblijfmedewerkers en de kwaliteit van het overblijven verstrekt de minister ten behoeve van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs per school of instelling projectsubsidie als bijdrage in de kosten:

  • a. van een niet uit ’s Rijks kas bekostigde korte cursus gericht op het overblijven;

  • b. van een niet uit ’s Rijks kas bekostigde beroepsgerichte scholing op het terrein van opvang van en toezicht op kinderen; of

  • c. die voor een deelnemer voortvloeien uit het volgen van een uit ’s Rijks kas bekostigde opleiding of deel van een opleiding gericht op het behalen van een kwalificatie of één of meer deelkwalificaties op het terrein van opvang van en toezicht op kinderen.

 • 2 Subsidie wordt slechts verleend voor zover de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b en c:

  • a. in het schooljaar 2006–2007 een aanvang nemen; en

  • b. uiterlijk op 31 december 2008 kunnen zijn afgerond.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 11-05-2007]

Subsidie wordt slechts verleend aan een bevoegd gezag.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 11-05-2007]

 • 1 Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is een bedrag van € 3.200.000,00 beschikbaar waarvan ten hoogste:

 • 2 Indien een van de subsidieplafonds als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, na de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 9, niet is bereikt, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het andere subsidieplafond.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Vervallen per 11-05-2007]

De subsidie voor de subsidieontvanger bedraagt:

Paragraaf 2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 11-05-2007]

Artikel 7. Vereisten

[Vervallen per 11-05-2007]

De subsidieaanvraag wordt op een volledig ingevuld en door het bevoegd gezag ondertekend aanvraagformulier met het kenmerk CFI-66012, ingediend bij Centrale Financiën Instellingen, ter attentie van Unit BPO, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Dit formulier is te downloaden via www.cfi.nl. Het aanvraagformulier is ook te bestellen met het plaketiket CFI-84887.

Artikel 8. Termijn indiening

[Vervallen per 11-05-2007]

De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 16 juli 2006.

Paragraaf 3. Subsidieverlening

[Vervallen per 11-05-2007]

Artikel 9. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 11-05-2007]

 • 1 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in meerdere tranches, waarbij voor iedere tranche geldt dat:

  • a. het bedrag wordt verdeeld in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt; en

  • b. per school of instelling niet meer wordt verleend dan:

 • 2 Steeds wanneer een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4, onderdeel a of b, in een tranche niet wordt bereikt, wordt het resterende bedrag in een daarop volgende tranche verdeeld over die subsidieaanvragen, die slechts gedeeltelijk zijn toegekend, totdat deze aanvragen volledig zijn toegekend.

Artikel 10. Beslistermijnen

[Vervallen per 11-05-2007]

De minister beslist uiterlijk op 31 augustus 2006 op een aanvraag voor subsidie.

Artikel 11. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 11-05-2007]

Subsidie wordt verleend voor de periode tot en met 31 december 2008.

Artikel 12. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 11-05-2007]

 • 2 In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Paragraaf 4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 11-05-2007]

Artikel 13. Informatieplicht

[Vervallen per 11-05-2007]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 14. Verantwoording

[Vervallen per 11-05-2007]

 • 1 Verantwoording vindt plaats door middel van een jaarverslag.

 • 2 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet-bestede middelen of overschotten na afloop van de activiteiten zullen worden teruggevorderd.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

 • 4 De subsidie wordt uiterlijk in 2007 besteed en verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 11-05-2007]

Artikel 17. Overgangsbepaling

[Vervallen per 11-05-2007]

 • 1 Voor zover er ter zake van de regeling, bedoeld in artikel 16, nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig deze regeling plaats.

 • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regeling, bedoeld in artikel 16, blijven in stand.

Artikel 18. Inwerkingtreding

[Vervallen per 11-05-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 19. Citeertitel

[Vervallen per 11-05-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers PO 2006–2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina