Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-06-2007.]
Geldend van 26-12-2010 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 25 april 2006, houdende de vaststelling van een aan telers van en handelaren in bloembollen (leverbaar) op te leggen heffing voor het oogstjaar 2006 (Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

Gelet op de artikelen 95, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

Gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 31 januari 2006;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a.

  bloembollen:

  bollen of knollen van bloemgewassen;

  b.

  bloembollen leverbaar:

  soorten en variëteiten bloembollen die in de lijst, welke als bijlage bij deze verordening is gevoegd, zijn vermeld en waarvan de maat ligt op of boven de daarachter vermelde minimummaat, alsmede alle andere bloembollen, ongeacht de maat;

  c.

  factuurbedrag:

  het bedrag van de factuur, exclusief behandelingskosten en exclusief kosten kleinverpakkingsmateriaal;

  d.

  veiling:

  de veilingen c.q. bemiddelingsbureaus: Hobaho B.V., Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (b.a.), en Floralia;

  g.

  koopseizoen:

  de periode van 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2007;

  f.

  oogstjaar:

  de periode van 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2007.

  g.

  verkoopwaarde:

  de waarde van bloembollen-leverbaar vastgesteld op basis van de gemiddelde verkoopprijzen in het betreffende oogstjaar.

 • 4 Deze verordening is niet van toepassing indien het betreft:

  • a. bloembollen, waarvan wordt aangetoond door overlegging van aankoopnota’s dat deze in Nederland zijn geïmporteerd en nadien niet in Nederland zijn opgeplant;

  • b. transacties waarbij partijen groen te velde worden verhandeld en die de koper direct accepteert en waarvan hij het telen voortzet;

  • c. bloembollen plantgoed als bedoeld in de Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2006.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De koper en verkoper van bloembollen leverbaar, waaronder tevens dient te worden verstaan de zelftelende broeier als bedoeld in artikel 10 van deze verordening, zijn aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 De heffing is verschuldigd ten behoeve van de algemene kosten van het productschap, alsmede ten behoeve van promotionele- en marketingsactiviteiten, economische-, kwaliteits-, milieuaangelegenheden, technisch onderzoek en voorlichting.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met in achtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

Artikel 3

 • 1 Ter uitvoering van artikel 2 doen de koper en verkoper bij het productschap aangifte van de door hen gekochte, respectievelijk verkochte bloembollen-leverbaar.

 • 2 De opgave als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 4

 • 1 De heffing die de koper en verkoper van bloembollen-leverbaar zijn verschuldigd, wordt over iedere transactie opgelegd.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag, ofwel van de verkoopwaarde van de bloembollen leverbaar voor zover het betreft de heffing die is verschuldigd door de zelftelende broeier als bedoeld in artikel 10 van deze verordening.

 • 3 Het bestuur kan, door middel van een besluit, het percentage als bedoeld in het tweede lid verlagen.

Artikel 5

 • 1 Degene die bloembollen-leverbaar verkoopt of heeft verkocht door tussenkomst van een veiling, is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,6% van het factuurbedrag.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing wordt door de verkoper betaald aan de desbetreffende veiling, die – voor het productschap – het heffingsbedrag inhoudt op de aan de verkoper toekomende koopsom. De aldus geïncasseerde heffing wordt rechtstreeks aan het productschap overgemaakt. Door deze betaling voldoet de verkoper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

Artikel 6

 • 1 Degene die bloembollen-leverbaar koopt of heeft gekocht door tussenkomst van een veiling is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,0%van het factuurbedrag.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt door de koper betaald aan de desbetreffende veiling, die daartoe – voor het productschap – het heffingsbedrag inhoudt. De aldus geïncasseerde heffing wordt rechtstreeks aan het productschap overgemaakt. Door deze betaling voldoet de koper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

Artikel 7

Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-leverbaar verkoopt is verplicht: 1,0% van het factuurbedrag van de door hem aldus verkochte bollen aan de desbetreffende kopers door te berekenen.

Artikel 8

 • 1 Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-leverbaar koopt van een teler is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,0% van het factuurbedrag.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de koper te worden betaald aan de desbetreffende teler, die daartoe namens het productschap het betrokken heffingsbedrag in rekening brengt bij de koper en de aldus geïncasseerde heffing, aan het productschap afdraagt.

 • 4 Door deze betaling voldoet de koper aan de heffingsplicht als bedoeld in het eerste. Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van het ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

 • 5 Indien en voor zover daartoe termen aanwezig zijn, kan bij de toepassing van het eerste lid als factuurbedrag worden aangemerkt de marktwaarde van de desbetreffende bloembollen-leverbaar op het tijdstip van verkoop.

Artikel 9

 • 1 Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-leverbaar verkoopt is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,6% van het factuurbedrag.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de verkoper te worden afgedragen aan het productschap tezamen met de bij de koper geïncasseerde heffing volgens artikel 8, derde lid.

 • 4 Door deze betaling voldoet de verkoper aan de heffingsplicht als bedoeld in het eerste. Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van het ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

 • 5 Indien en voor zover daartoe termen aanwezig zijn, kan bij de toepassing van het eerste lid als factuurbedrag worden aangemerkt de marktwaarde van de desbetreffende bloembollen-leverbaar op het tijdstip van verkoop.

Artikel 10

 • 1 Degene die bloembollen-leverbaar afkomstig uit eigen kraam aanwendt voor de teelt van bolbloemen is over die bloembollen-leverbaar aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt: 1,6% van de verkoopwaarde van de desbetreffende bloembollen.

 • 3 De verkoopwaarde van de bloembollen-leverbaar wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde verkoopprijzen in het betreffende oogstjaar.

Artikel 11

 • 1 Degene die aantoont:

  • a. dat hij door hem in een verkoopseizoen ingekochte bloembollen-leverbaar in datzelfde seizoen door tussenkomst van een veiling heeft doorverkocht, en

  • b. dat de over deze inkoop en verkoop op grond van de bepalingen van deze verordening verschuldigde vakheffing, door de veiling aan het productschap is overgemaakt, kan restitutie van de betaalde vakhefíing ontvangen van het productschap.

 • 2 De restitutie bedraagt het vakheffingspercentage bij aankoop, vermeerderd met het vakheffingspercentage bij verkoop, berekend over het verkoopfactuurbedrag van de bloembollen-leverbaar.

 • 3 Aanvragen tot restituties dienen bij het productschap te worden ingediend binnen twee jaar na de datum van de betaling van de betreffende bloembollen-leverbaar.

 • 4 Iedere bij het productschap geregistreerde bloemkweker die bloembollen leverbaar heeft aangekocht om deze aan te wenden in zijn bloemkwekerijbedrijf ter verkrijging van een oogst aan bolbloemen, ontvangt van het PT een restitutie ten bedrage van 0,65% van het aankoop factuurbedrag van de desbetreffende bloembollen.

 • 5 Bij wijze van overgangsregeling bestaat de mogelijkheid deze restitutie aan te vragen tot een half jaar na de datum van inwerkingtreding van de wijzigingsverordening. Tot restitutie als bedoeld in het vorige lid wordt slechts overgegaan indien de desbetreffende bloemkweker aan en ten genoegen van het productschap aantoont:

  • a. dat hij ingevolge het bepaalde in de artikelen 6 en/of 8 van deze verordening ofwel via de veiling, ofwel via de desbetreffende teler, ofwel rechtstreeks de vakheffing aan het productschap heeft betaald;

  • b. en dat hij de uit die bloembollen verkregen bolbloemen al dan niet door tussenkomst van een bloemenveiling heeft verkocht;

  • c. en dat hij de over die bloembollen bij verkoop verschuldigde vakheffing en bloemkwekerijproducten heeft voldaan.

Artikel 12

 • 1 Ingeval van verkoop van groen te velde verhandelde bollen van tulpen of narcissen, anders dan de in artikel 1, derde lid, onder b. bedoelde partijen, wordt de heffing berekend voor zover het betreft:

  • a. tulpen over de helft, en

  • b. narcissen: over 4/5 gedeelte,

  van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.

 • 2 Ingeval van verkoop van mud- en kilogramgoed van tulpen of narcissen, normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend:

  van het factuurbedrag van de desbetreffende partij;

  • a. voor zover het betreft tulpen indien:

   • 1. daarin de maten zift 10, zift 11 en zift 12/op aanwezig zijn over 50%;

   • 2. daaraan de maat zift 12/op ontbreekt over 30%; en

   • 3. daaraan de maten zift 11 en zift 12/op ontbreken over 10%,

  van het factuurbedrag van de desbetreffende partij;

  • b. voor zover het betreft narcissen: over 80% van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.

 • 3 Ingeval van mud- en kilogramgoed van krokussen en/of irissen, normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend voor zover het betreft:

  • a. krokussen: over 80%, en

  • b. irissen: over 50%,

  van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.

 • 4 Ingeval van mud- en kilogramgoed van monbretia’s, nat van het veld en normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend over 40% van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 13

 • 1 In die gevallen dat de heffing niet is voldaan op de wijze bedoeld in de artikelen 5, derde lid, 6, derde lid, 8, derde lid, en artikel 9, derde lid, vindt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt deze door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de heffingsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 14

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 15

Een koper of verkoper van bloembollen-leverbaar wordt geacht, indien hij bloembollen-leverbaar door tussenkomst van een veiling verhandelt, aan zijn verplichtingen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 ten aanzien van de op vorenbedoelde wijze verhandelde producten te hebben voldaan, indien hij de desbetreffende veiling heeft gemachtigd namens hem aan het productschap de door hem verschuldigde heffing te voldoen en de verschuldigde heffing door het productschap is ontvangen.

Artikel 16

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.

Deze verordening en de daarbij behorende toelichting en bijlage worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 8 mei 2006

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 31 augustus 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 8 september 2006, nr. TRCJZ/2006/1577.

Lijst als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder e, van het Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 21 februari 2006, houdende de vaststelling van een aan telers van en handelaren in bloembollen (leverbaar) op te leggen heffing voor het oogstjaar 2006 (Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006)

soort

minimummaat

Allium aflatunese en haar cultivars

10 cm

Allium Ambassador, Beau Regard

18 cm

Allium caeruleum (syn. Allium azureum) en haar cultivars

3,5 cm

Allium christophii en haar cultivars

10 cm

Allium cowanii en haar cultivars

4 cm

Allium Firmament

6 cm

Allium Gladiator

14 cm

Allium Globemaster

18 cm

Allium Hair

4 cm

Allium karataviense en haar cultivars

10 cm

Allium Lucy Ball

16 cm

Allium Mars

18 cm

Allium moly en haar cultivars

4 cm

Allium neapolitanum

3,5 cm

Allium Mont Blanc

18 cm

Allium multibulbosum zie Allium nigrum

 

Allium nigrum (syn. Allium multibulbosum)

10 cm

Allium oreophilum en haar cultivars

3,5 cm

Allium rosenchianum en haar cultivars

14 cm

Allium roseum

4 cm

Allium Round and Purple

18 cm

Allium schubertii

10 cm

Allium sphaerocephalon

4 cm

Allium stipitatum en haar cultivars

14 cm

Allium triquetrum

5 cm

Allium unifolium

4 cm

Amarcrinum (syn. Crinodonna)

20 cm

Amaryllis zie Hippeastrum

 

Amaryllis belladonna

16 cm

Anemona blanda, haar cultivars en hybriden

4 cm

Anemona coronaria: pitten

2 cm

Anemona coronaria: knopen

3 cm

Anemona fulgens en haar cultivars

4 cm

Anomatheca laxa (syn. Lapeirousia cruenta)

4 cm

Arum cornutum zie Sauromatum

 

Arum italicum

4 cm

Babiana stricta

4 cm

Begonia bertinii (van stek)

14 cm

Begonia Bouton de Rose, Camelia

3 cm

Begonia fimbriata

3 cm

Begonia Marmorata

3 cm

Begonia Picotee

3 cm

Begonia crispa marginata

3 cm

Begonia dubbel

3 cm

Begonia multiflora

2,5 cm

Begonia multiflora Maxima

3 cm

Begonia Le Madelon, Gents Juweeltje, Flamboyant, Rambouillet, Richard Galle

2,5 cm

Bellevalia pycnantha (syn. Muscari paradoxum)

5 cm

Bellevalia romana

5 cm

Brimeura

5 cm

Brodiaea zie Triteleia

 

Brodiaea californica

5 cm

Bulbocodium vernum

4 cm

Calochortus

12 cm

Camassia cusickii

5 cm

Camassia esculenta zie Camassia quamash

 

Camassia quamash (syn. Camassia esculenta) en haar cultivars

5 cm

Chionodoxa en haar cultivars

4 cm

Chlidanthus fragrans

8 cm

Colchicum autumnale zie Colchicum byzantinum

 

Colchicum byzantinum (syn. Colchicum autumnale major)

18 cm

Colchicum Lilac Wonder, Giant

18 cm

Colchicum Lilac Bedder

16 cm

Colchicum tenorii

18 cm

Colchicum andere soorten en cultivars

13 cm

Corydalis cava

!

Corydalis solida en haar cultivars

5 cm

Crinum

20 cm

Crocus (voorjaarsbloeiend)

 

Crocus ancyrensis (Golden Bunch), biflorus, chryanthus, etruscus, imperati, sieberi, stellaris, tommasinianus en versicolor en hun cultivars (zg. species)

5 cm

Crocus fleischeri, heuffelianus en minimus en hun cultivars (zg. species)

4 cm

Crocus korolkowii en haar cultivars (zogn. species)

6 cm

Crocus vernus Haarlem Gem en kleinbloemige Crocus vernus cultivars (zogn. species)

5 cm

Crocus vernus grootbloemige cultivars (zogn. soortcrocussen)

7 cm

Crocus Vanguard

7 cm

Crocus (najaarsbloeiend) behalve Crocus sativus en Crocus kotschyanus

5 cm

Crocus zonatus zie Crocus kotschyanus

 

Crocus kotschyanus (syn. Crocus zonatus) en Crocus sativus

7 cm

Crocosmia (syn. Montbretia)

 

Crocosmia crocosmiiflora en haar cultivars (zn. tuinmontbretia’s)

6 cm

Crocosmia overige, incl. cultivars: Blacro, Blos, Bressingham Blaze, Corso, Emberglow, Jackanapes, Lucifer, Marcotijn, Spitfire, Firebird, Vulcan en Jupiter

8 cm

Cyrtanthus (syn. Vallota)

12 cm

Dahlia

30 gram

Dichelostemma (syn. Brodiaea)

5 cm

Endymion zie Hyacinthoides

 

Eranthis cilicica

3,5 cm

Eranthis hyemalis

3,5 cm

Eremurus bungei zie Eremurus stenophyllus

 

Eremurus robustus

16 cm

Eremurus stenophyllus (syn. Eremurus bungei)

9 cm

Eremurus, overige species en cultivars

11 cm

Erythronium dens-canis en haar cultivars

2,5 cm

Erythronium Kondo, Pagoda en tuolumnense

5 cm

Erythronium White Beauty

3 cm

Eucomis autumnale

10 cm

Eucomis bicolor

12 cm

Eucomis comosa (syn. Eucomis punctata)

16 cm

Eucomis punctata zie Eucomis comosa

 

Freesia

4 cm

Fritillaria imperialis, haar cultivars en hybriden

20 cm

Fritillaria meleagris, haar cultivars en hybriden

5 cm

Fritillaria pallidiflora

8 cm

Fritillaria persica

18 cm

Fritillaria overige kleinbollige species

5 cm

Galanthus niet of niet uitsluitend ronde bollen

4 cm

Galtonia (syn. Hyacinthus candicans)

12 cm

Gladiolus: grootbloemige, primulinus en heraut

8 cm

Gladiolus: byzantinus en communis

5 cm

Gladiolus Colvillei en nanus

7 cm

Habranthus robustus (syn. Zephyranthus robustus)

5 cm

X Hippeastrelia

14 cm

Hippeastrum (syn. Amaryllis)

20 cm

Hyacinthoides (syn. Endymion), haar cultivars en hybriden

6 cm

Hyacinthus orientalis

14 cm

Hyacinthus orientalis, bollen bestemd voor export naar Japan

12 cm

Homeria

4 cm

Ipheion

3 cm

Iris aucheri, bucharica, graeberiana en magnifica

7 cm

Iris danfordiae en reticulata

5 cm

Iris hollandica grofbollig

8 cm

Iris hollandica fijnbollig

6 cm

Iris latifolia (zogn. Engelse iris)

7 cm

Ixia

4 cm

Ixiolirion

3 cm

Leucocoryne

3,5 cm

Leucojum aestivum

7 cm

Leucojum vernum

5 cm

Leucojum Gravetye Giant

10 cm

Lilium Asiatic Groep

10 cm

Lilium Auratum Groep

16 cm

Lilium Candidum

16 cm

Lilium Davidii

10 cm

Lilium Hollandicum

14 cm

Lilium Henryi

16 cm

Lilium LA hybriden

12 cm

Lilium Longiflorum Groep

12 cm

Lilium Martagon

9 cm

Lilium Oriental Groep

12 cm

Lilium Pumillum

8 cm

Lilium Regale

16 cm

Lilium Speciosum

16 cm

Lilium Tigrinum

12 cm

Montbretia zie Crocosmia

 

Muscari armeniacum en haar cultivars

6 cm

Muscari macrocarpum en Muscari muscarimi

8 cm

Muscari overige

5 cm

Narcissus grofbollig

12 cm

Narcissus kleinbollig (behalve onderstaande uitzonderingen)

10 cm

Narcissus kleinbollig: Bridal Crown en L’Innocence

12 cm

Narcissus kleinbollig: Bellsong, Narcissus canaliculatus, Dickcissel, Dubbele Campernelle, February Gold, Golden Quince, Hillstar, Jetfire, Jumbly, Narcissus obvallaris, Martinette, Pipit, Quince, Quail, Rip van Winkle, Suzy, Sweetness, Narcissus recurvus, Thalia, Tresamble en Tête à Tête

10 cm

Narcissus kleinbollig: Topolino

9 cm

Narcissus kleinbollig: Narcissus bulbocodium conspicuus, Baby Moon

6 cm

Narcissus kleinbollig: Jack Snipe, Minnow, Pacific Coast, Pencrebar en Sun Disc

8 cm

Nerine

12 cm

Nerine flexuosa en undulata

10 cm

Ornithogalum arabicum

10 cm

Ornithogalum saundersiae

14 cm

Ornithogalum magnum

10 cm

Ornithogalum pyramidale

10 cm

Ornithogalum narbonense

5 cm

Ornithogalum balansae

5 cm

Ornithogalum nutans

5 cm

Ornithogalum umbellatum

4 cm

Ornithogalum thyrsioides

4 cm

Ornithogalum Mount Fuji

4 cm

Oxalis

2–3 cm

Puschkinia

4 cm

Ranunculus

Goed vlezige klauwtjes met minstens 5 pootjes

Sauromatum venosum (syn. Arum cornutum)

16 cm

Scilla bifolia

4 cm

Scilla campanulata zie Hyacinthoides

 

Scilla litardierei

5 cm

Scilla mischtschenkoana Tubergeniana

6 cm

Scilla nutans zie Hyacinthoides

 

Scilla peruviana

12 cm

Scilla siberica en haar cuitivars behalve: Spring Beauty

6 cm

Scilla siberica Spring Beauty

7 cm

Sparaxis tricolor, haar cuitivars en hybriden

3,5 cm

Sprekelia

12 cm

Sternbergia

6 cm

Tigridia, haar cuitivars en hybriden

5 cm

Triteleia (syn. Brodiaea)

4 cm

Tritonia

4 cm

Tulipa

10 cm

Met de volgende uitzonderingen voor botanische tulpen

 

Tulipa Rockery Beauty

8 cm

Tulipa acuminata

8 cm

Tulipa bakeri

5 cm

Tulipa batalinii

6 cm

Tulipa biflora

4 cm

Tulipa celsiana

5 cm

Tulipa clusiana behalve: Chrysantha

5 cm

Tulipa clusiana Chrysantha

4 cm

Tulipa eichleri

8 cm

Tulipa Greigii Groep (behalve onderstaande uitzonderingen)

10 cm

Tulipa Greigii Groep Jurin Gagarin, Odessa en United States

12 cm

Tulipa hageri

5 cm

Tulipa humilis

5 cm

Tulipa Kaufmanniana Groep (behalve onderstaande uitzonderingen)

10 cm

Tulipa Kaufmanniagroep Scarlet Baby, Heart’s Delight, Jeantine, Peacock mixture, Guiseppe Verdi, Glück, Fashion en botanical species

8 cm

Tulipa polychroma

5 cm

Tulipa kolpakowsiana

6 cm

Tulipa linifolia

4 cm

Tulipa marjoletti

6 cm

Tulipa maximowiczii

4 cm

Tulipa orphanidea

6 cm

Tulipa praecox

10 cm

Tulipa praestans (behalve onderstaande uitzonderingen)

10 cm

Tulipa praestans Van Tubergen’s Variety en Zwanenburg Variety

8 cm

Tulipa saxatilis

7 cm

Tulipa sylvestris

4 cm

Tulipa tarda

6 cm

Tulipa turkestanica

6 cm

Tulipa urumiensis

6 cm

Tulipa vvedenskyi

10 cm

Tulipa Lady Jane, Little Beauty en Little Princess

5 cm

alle overige botanische tulpen

4 cm

Veltheimia

16 cm

Zantedeschia

10 cm

Zephyranthes

4 cm

Terug naar begin van de pagina