Mandaatbesluit SenterNovem Subsidieregeling BANS klimaatconvenant

[Regeling vervallen per 02-01-2007.]
Geldend van 21-05-2006 t/m 01-01-2007

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 mei 2006, nr. KVI2006232723, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Subsidieregeling BANS klimaatconvenant (Mandaatbesluit SenterNovem Subsidieregeling BANS klimaatconvenant)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 4 mei 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2007]

De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling BANS klimaatconvenant;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2007]

De algemeen directeur van SenterNovem is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2007]

De algemeen directeur van SenterNovem kan zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandateren aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij het nemen van een besluit op bezwaar niet kan mandateren aan de functionaris die door hem is gemandateerd tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2007]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur SenterNovem,

gevolgd door handtekening en naam.

Artikel 5

[Vervallen per 02-01-2007]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wijziging van het Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen in werking treedt.

Artikel 6

[Vervallen per 02-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit SenterNovem Subsidieregeling BANS klimaatconvenant.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina