Wijzigingsregeling Regeling vergunning tot vluchtuitvoering in verband met medische keuringen bemanningsleden helikopters

[Regeling vervallen per 19-07-2008.]
Geldend van 11-05-2006 t/m 18-07-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot wijziging van de Regeling vergunning tot vluchtuitvoering in verband met medische keuringen bemanningsleden helikopters

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 104, vijfde lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 19-07-2008]

  • 1 Een bemanningslid als bedoeld in artikel 4 van de Regeling vergunning tot vluchtuitvoering dat niet voldoet aan de in dat artikel bedoelde eisen, kan in afwijking van deze eisen worden goedgekeurd, indien:

    • a. het bemanningslid op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aantoonbaar een in artikel 4 van de genoemde regeling bedoelde functie uitoefende; en

    • b. het afwijken van de eisen niet afdoet aan het op een veilige wijze verrichten van luchtvervoer.

Artikel III

[Vervallen per 19-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina