Regeling hoogactieve bronnen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 16-06-2006 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 mei 2006, nr. SAS/2005218535, houdende enige bepalingen met betrekking tot hoogactieve bronnen (Regeling hoogactieve bronnen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op richtlijn nr. 2003/122/Euratom van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen (PbEU L 346) en de artikelen 11, vierde lid, 20d, derde lid, 120, derde lid, en 120a, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

De integriteit van hoogactieve bronnen wordt gecontroleerd op basis van een internationaal erkende norm daarvoor.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Het minimumbedrag waarvoor financiële zekerheid dient te worden gesteld, als bedoeld in artikel 20d, derde lid, van het Besluit stralingsbescherming bedraagt € 120 per dm3, of gedeelte daarvan, af te voeren materiaal.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming.]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Tot 30 juni 2006 blijft op hoogactieve bronnen die op de dag van inwerkingtreding van deze regeling reeds in de Europese Unie op de markt zijn gebracht, de Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming, zoals deze luidde onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling hoogactieve bronnen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 mei 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina