Omzetbelasting, correctie privé-gebruik voor doorlopend wisselend gebruikte bestelauto’s; gevolgen van een wijziging in de LB-wetgeving

[Regeling vervallen per 14-02-2009 met terugwerkende kracht tot en met 09-02-2009.]
Geldend van 10-05-2006 t/m 08-02-2009

Omzetbelasting, correctie privé-gebruik voor doorlopend wisselend gebruikte bestelauto’s; gevolgen van een wijziging in de LB-wetgeving

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

In dit besluit wordt een forfaitaire regeling getroffen voor de correctie privé-gebruik auto voor doorlopend wisselend gebruikte bestelauto’s.

1. Inleiding

[Vervallen per 14-02-2009]

Met ingang van 1 januari 2006 is voor de loonbelasting een begunstigende regeling getroffen voor het privé-gebruik van een bestelauto die doorlopend afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers (artikel 31, eerste lid, onderdeel e, 1° van de Wet op de loonbelasting 1964: hierna Wet LB). Door de aard van dat gebruik is bezwaarlijk vast te stellen of en aan wie die bestelauto voor privé-doeleinden ter beschikking is gesteld. Om die reden wordt uit praktische overwegingen van de inhoudingsplichtige € 300 per jaar loonbelasting geheven per bestelauto als hiervoor bedoeld.

2. Correctie aftrek van voorbelasting privé gebruik van doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto’s

[Vervallen per 14-02-2009]

De hiervoor aangegeven omstandigheden geven mij aanleiding ook voor de heffing van omzetbelasting terzake van het privé-gebruik van de hier bedoelde bestelauto’s een regeling te treffen. Die regeling houdt in dat in afwijking van het bestaande beleid 1de ingevolge het BUA wegens privé- gebruik verschuldigde omzetbelasting kan worden bepaald op basis van de formule 12% × 10% × de catalogusprijs van de desbetreffende bestelauto.

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 april 2006

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

  1. Op grond van het besluit van 22 januari 2004, nr. CPP2003/2802M, bedraagt de op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: het BUA) wegens privé-gebruik verschuldigde belasting 12% × 25% × catalogusprijs.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina